Fakta och bakgrund

dag är marken påverkad av tidigare stoftutsläpp upp till en mil från Gusum. Marken när-mast brukscentrat är mest förorenad.

Den överskuggande miljöpåverkan på Gusums samhälle fram till mitten av 1980-talet var rök- och stoftutsläppen från metallsmältverken. Fram till 1966 smältes metallen inne i centrala Gusums sam-hälle och därefter flyttades smältverket till Gräsdalen.
Stoftrening kom aldrig till stånd vid smältverken inne på Bruksområdet och vid Gräsdalenanlägg-ningen installerades rening av ugnsgaserna från smältverket i början på 1980-talet. Marken är idag påverkad av stoftutsläppen från ugnarna, inom ca 1 mils radie från bruksområdena.

Allra mest förorenad är marken närmast (inom 500 meter) bruksområdena. Halterna av koppar, zink, kadmium och bly i marken är där betydligt högre än normala bakgrundsnivåer. Föroreningarna påträffas främst i markens översta lager. I början av 80-talet (innan rening av stoftutsläppen in-fördes) beslutade kommunen om att införa kostråd för vegetabilier odlade inom 3 km radie från smältverken.

Åtgärderna med miljöprojekt Valdemarsviken syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för markmiljön samt att minska belastningen av föroreningar på vatten och sediment i Gusumområdet och nedströms belägna sjöar och vattendrag.

Gusum är ett brukssamhälle i Valdemarsviks kommun med en lång industriell historia. Verksamheten vid Gusums Bruk har pågått sedan 1600-talet, först som järnbruk med masugn och sen även styckgjuteri. Redan på slutet av 1600-talet startades också ett mässingsgjuteri.

Från 1800-talet har det handlat om industriell tillverkning av mässings- och kopparprodukter. Man har tillverkat bl.a. ljusstakar, ljuskronor, rör, profiler, stänger, blixtlås, viror till pappersindustrin men även smådetaljer som spännen, knapp- och säkerhetsnålar.

Verksamheten har orsakat stora metallutsläpp av stoft och inom stora delar av bruksområdet före-kommer också förorenade fyllnadsmassor. Själva industribyggnaderna var så förorenade av koppar, kadmium, bly, zink och olja så kommunen beviljades statliga bidrag från Naturvårdsverket för en rivning av byggnaderna under 2010.

Kvar inom bruksområdet finns nu förorenade fyllnadsmassor och gamla industritippar som läcker föroreningar till omgivande marker. Fyllnadsmassorna innehåller stora mängder koppar och zink, men även med bly, kadmium, arsenik och olja. Läckaget från de förorenade fyllnadsmassorna påverkar även Gusumsån som flyter genom Gusums samhälle och sjön Byngaren nedströms i sjösystemet.

Övergripande åtgärdsmål

Saneringsprojektets övergripande mål är följande:

  • Allmänt tillgängliga områden i Gusum ska kunna utnyttjas för rekreation och barns lek utan hälsorisk med hänsyn till markföroreningar
  • Föroreningarnas försvårande inverkan på framtida utveckling av Gusums samhälle ska minskas
  • Eventuell föroreningsspridning från förorenade områden ska begränsas så att dagvatten, grundvatten, Gusumsån och sjön Byngaren blir mindre belastade
  • Spridningen av föroreningar till Byngaren, Strolången och Hällaån ska minskas

Mätbara mål

Mätbara åtgärdsmål/åtgärdskrav för efterbehandlingen av marken på bruksområdet är följande:

  • Resthalter av metaller och organiska föroreningar i jord på Gusumsåns västra sida ska inte överstiga Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning.
  • Påslaget av koppar, zink och bly från Gamla Bruksområdet till Gusumsån ska efter saneringen vara högst 15 kg koppar, 25 kg zink och 1 kg bly per år. Detta motsvarar en minskning av beräknad belastning med 80 procent för samtliga tre ämnen.

Miljöprojekt Gusum finanseras med statliga medel ur anslaget för åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador. Även kommunen bidrar med en egeninsats. Under 2009 beviljades Valdemarsviks kommun 65 Mkr av Naturvårdsverket för rivning av byggnader och sanering av marken på gamla bruksområdet i Gusum. Kommunens egen insats uppgår till 3,6 Mkr. Första etappen med rivningen av förorenade byggnader genomfördes under 2010. Slutnotan för första etappen blev 13 Mkr.

Sedan den första etappen genomfördes har kompletterande undersökningar och förprojektering genomförts. Den tidigare kostnadsberäkningen för marksaneringen visade sig vara för låg och en ny ansökan om ytterligare statliga bidrag lämnades in under 2013. I maj 2014 beviljade Naturvårdsverket ytterligare 20 Mkr till saneringen av marken på gamla bruksområdet.

Miljöprojekt Gusum omfattar tre bidragsdelar, Gusums samhälle, Gamla bruksområdet och Gusumsån med nedströms liggande sjösystem.

Genomförandeskedet av Miljöprojekt Gusum drivs av Valdemarsviks kommun som huvudman. Kommunen har utsett en styrgrupp av ledande politiker och tjänstemän.

Beställarombud är Thomas Örnberg på sektor Teknisk Service. Vid sin sida har han en stab av tjänstemän och konttrakterade konsulter som tillsammans hjälps åt för att föra projektet framåt.

En viktig part i projektet är Länsstyrelsen i Östergötlands län. De har utsett en person som ska vara kommunens kontaktperson till projektet och som även håller i de finansiella frågorna gentemot Naturvårdsverket. Länsstyrelsen är också tillsynsmyndighet för vattenverksamheten. Kontakterna med Länsstyrelsen är mycket viktiga. Länsstyrelsens kontaktperson är alltid inbjuden till alla möten som genomförs för att leda och styra projektet.

Lägesrapporter

Lägesrapport Miljöprojekt Gusum 16 november 2006

Gusums samhälle
De sista provtagningarna av bär, svamp och kräftor gjordes i oktober och allt material har  skickats till labb. På labbet har man haft problem med att utföra några av analyserna vilket medfört att arbetet fördröjts med drygt en månad. Detta har i sin tur medfört att den tolkning och utvärdering av resultaten som utförs av Yrkes- och miljömedicinskt centrum har kunnat påbörjas först nu i dagarna. Med de här nya tidsramarna innebär det att en färdig rapport bör kunna finnas framme i slutet av januari. Vi planerar för hur resultaten ska presenteras, och har med oss i planeringen hur vi särskilt ska informera Er som bidragit med provmaterial.

Gusumån, Byngaren och Strolången
När det gäller Gusumån och vattensystemet nedströms bruksområdena pågår nu vid länsstyrelsen en upphandling för ett uppdrag som ska omfatta att genom provtagning och sammanställning få en ögonblicksbild av den nuvarande föroreningsituationen i Gusumsån, Byngaren, Byngsboån och Strolången. Detta för att klargöra behovet av vidare undersökningar för att spåra källor och möjliggöra åtgärder i ett senare skede.

Undersökningarna kommer att påbörjas i januari och beräknas kunna vara slutförda i april/maj.

Sammanfattning
Resultaten från undersökningarna ovan ska ge oss tillräckligt underlag för att bedöma behovet och omfattningen av fortsatta undersökningar, och även kunna ligga till grund för en ansökan om fortsatta statliga bidragsmedel för Miljöprojekt Gusum.

Lägesrapport Miljöprojekt Gusum 6 september 2006

Nu är provtagningarna i det närmaste klara i den begränsade undersökningen som utförts under sommaren och hösten i Gusum och Gusumån.

Provtagningarna har omfattat insamling av lingon, blåbär, svamp (kantareller/tratt-kantareller/Karl-Johan), potatis, sallad och jordgubbar från vardera fem platser i Gusums samhälle. Från varje plats har ett ytligt jordprov också samlats in. Ytliga jordprover har även samlats in på olika avstånd från gamla bruket respektive Gräsdalenanläggningen. I Gusumån, del av Yxningen och Byngaren har abborre, gädda och kräfta fångats och denna del av provtagningen är också i det närmaste klar. Provtagningarna har utförts av Sondera AB och Statens Geotekniska Institut  (SGI).

Material som samlats in kommer att analyserats på innehåll av metaller samt några organiska föroreningar.

Närmast väntar nu analyser på labb (utförs av Analytica) och sammanställningar av analysresultat (utförs av SGI). Tolkning och utvärdering av resultaten kommer Yrkes- och miljömedicinskt centrum, vid Universitetssjukhuset Linköping, att bistå med. Tidigast under november kan rapporten vara klar. Vi planerar för hur resultaten skall presenteras och återkommer kring detta senare i höst!

Lägesrapport Miljöprojekt Gusum 6 juli 2006

Nu under sommaren och in en bit in i höst görs en begränsad provtagning av hemodlade  grönsaker, bär och rotfrukter i Gusum. Dessutom plockas svamp och bär från skogsområden i anslutning till samhället, och fisk och kräfta fångas i Gusumån. Syftet med de provtagningar som nu görs är att kontrollera om upptag av föroreningar sker i dessa livsmedel.

Arbetet samordnas av länsstyrelsen och sker i samarbete med Valdemarsviks kommun, Statens Geotekniska Institut avd Miljöteknik (SGI), samt Yrkes- och miljömedicinskt centrum vid Universitetssjukhuset Linköping. För genomförande av provtagningarna har en lokal konsult anlitats, Sondera AB.

Resultat från undersökningarna ovan kommer att vara framme och presenteras senare i höst.

Mera information kring detta och kommande arbete under året inom Miljöprojekt Gusum läggs ut här på kommunens hemsida under slutet av augusti.

Mark- och grundvattenundersökningar i och omkring Gusums samhälle, December 2007

Ansökan om medel för Huvudstudie
Kommunen och länsstyrelsen har i dagarna ansökt om medel för en Huvudstudie för Miljöprojektet i Gusum. Totalt ca 8 milj kronor beräknas de fortsatta undersökningsarbetena kosta för att få klarhet i vilka åtgärder som ska vidtas för att få bukt med problemen (förhöjda halter av främst koppar, zink och bly). Huvudstudien som ska vara klar inom två år ska omfatta noggranna undersökningar av föroreningarna i det gamla Bruksområdet, Gusumsån och utsläppen över Gusums samhället. Undersökningarna i de gamla fabriksbyggnaderna ska vara klar före 2008-år utgång.
Nu avvaktar vi Naturvårdsverkets beslut om medelstilldelning som förväntas komma kring årsskiftet.

Nu är resultaten från vårens provtagningar klara och utvärderade.
Resultaten presenteras i rapporten ”Sammanställning av tidigare undersökningar och resultat från förnyad provtagning av sediment och ytvatten i Yxningen, Byngaren, Byngsboån och Strolången, våren 2007”. Rapporten med tillhörande bilagor finns under Rapporter.

Ett brev med en kortare sammanfattning av undersökningsresultaten har skickats till berörda fastighetsägare och kan läsas under Rapporter.  I rapporten redovisas även resultaten från en mindre kompletterande yt- och sedimentprovtagning i Gusumån, Byngsboån och Strolången.

Under vecka 44-45 2007 genomförs mark- och grundvattenundersökningar i och omkring Gusums samhälle.
Undersökningarna genomförs med två syften dels för att avgränsa tidigare påträffade markföroreningar i djupled och dels för att bedöma om grundvattnet förorenats. Med grundvatten menas det vatten som uppträder under markytan under det markdjupet där alla håligheter i jorden är fyllda med vatten.

På sju stycken utvalda platser kommer provtagning genomföras med hjälp av en sk borrbandvagn. Ett hål med en diameter om ca 1 dm borras ca 2-5 meter ned i marken. Jordprover kommer tas ut på olika markdjup. Utvalda jordprover kommer att skickas till ett laboratorie där innehållet av metaller kommer att analyseras. I varje borrhål installeras ett sk grundvattenrör. Ur respektive grundvattenrör kommer vattenprov senare att uttas och analyseras avseende metallinnehåll.

Grundvattenrören kommer användas för uppföljande provtagning under flera år. Provtagningarna utförs av SGI (Statens Geotekniska Institut) och Stadspartner respektive Allren och Stadspartner.

Gusumån
En slutrapport med resultatet av vårens provtagningar av ytvatten och sediment i Gusumån, Byngaren och Strolången kommer att färdigställas och läggas ut på hemsidan under november.

Under hösten har även mindre kompletterande provtagningar utförts av ytvatten och sediment i Gusumån, Byngaren och Strolången. Redovisningen av de kompletterade provtagningarna kommer också att färdigställas och läggas ut på hemsidan under November.

Ansökan om statliga medel för fortsatta undersökningar
Länsstyrelsen och kommunen arbetar förnärvarande intensivt med att ta fram ansökningar om statliga medel för fortsatta undersökningar inom Gamla bruksområdet, i Gusums samhälle och i Gusumåns vattensystem. Till vår hjälp har vi expertstöd från SGI, Envipro, Allren och Sondera.

Lägesrapport Miljöprojekt Gusum 19 juni 2007

Gusumån och Gusum samhälle
Provtagningar av ytvatten och sediment i Gusumån, Byngaren och Strolången genomfördes under v 16 och v 17. Syftet med provtagningarna är bland annat att få en ögonblickbild av den nuvarande föroreningssituationen i vattensystemet. Årets resultat kommer ockås att jämföras med resultat från tidigare undersökningar som gjorts i Gusumån och Byngaren. Detta för att klargöra behovet av vidare undersökningar och för att spåra föroreningskällor och därmed möjliggöra åtgärder i ett senare skede. Färdig rapport väntas efter sommaren.

På länsstyrelsen pågår arbetet med att ta fram en ansökan om statliga medel för fortsatta undersökningar av Gusums samhälle och Gusumåns vattensystem. Till vår hjälp har vi expertstöd från SGI och Envipro. Den fortsatta undersökningarna ska bland annat ge detaljerade kunskaper om i vilken omfattning föroreningarna förekommer och sprids, hur stor spridningen är idag och i framtiden, samt vilka åtgärder som kan vidtas i syfte att minska riskerna. De övergripande åtgärdsmålen är att få klart för sig risker för miljön och människor i Gusumområdet samt minska belastningen av föroreningar till en långsiktigt acceptabel nivå.

Rapporter
Rapporterna i samband med förra årets provtagning av mark, fisk, kräftor och vegetabilier finns presenterade under Rapporter. Där ligger både SGI s rapport som beskriver och sammanställer utförda provtagningar, och YMCs rapport som redovisar den exponerings- och hälsoriskbedömning man gjort för befolkningen i Gusum med omnejd, baserat på resultaten från provtagningarna. De viktigaste slutsatserna framgår av YMCs slutsatser.

Bruksområdet
Tidigare i år försattes ägaren till gamla bruksområdet i konkurs, och bolaget företräds nu av en konkursförvaltare. Naturvårdsverket har ställt sig positiva till att använda statliga medel för undersökningar av bruksområdet. Tekniska förvaltningen har i samverkan med konkursförvaltaren påbörjat en del saneringsarbeten på området. ”Vaktkuren” är riven, målningsarbeten av ladan är beställda och arbeten har inletts med att säkra området genom att rusta upp och komplettera inhägnaderna.

Det ligger i kommunens intresse att skyndsamt skapa förutsättningar för en eventuell sanering av det gamla bruksområdet och därefter ge anvisningar för en framtida markanvändning. Kommunstyrelsen i Valdemarsviks kommun har därför i sammanträdet 2007-06-04 beslutat att ställa sig bakom planerade saneringsarbeten och hemställer hos länsstyrelsen om medelstilldelning 405 000 kronor för genomförande av markundersökningar.

Arbeten beräknas påbörjas under hösten.

Andra delområden inom projektet
Utöver arbetet i projektet med statliga medel, sker även arbete med privat finansiering. Outocumpu Nordic Brass AB och Outocumpu Copper Gusum AB har tagit fram förslag på handlingsplan för översiktliga undersökningar vid Gräsdalenanläggningen. Undersökningarna kommer att utföras under hösten. På motsvarande sätt har Voith Paper Fabrics AB tagit fram en handlingsplan för översiktliga undersökningar för aktuell del av gamla bruksområdet.

Lägesrapport Miljöprojekt Gusum februari 2007

Nu under våren kommer en undersökning omfattande sediment och vatten i Gusumån och vattensystemet nedströms bruksområdena att genomföras. Undersökningen genomförs av konsultfirman Envipro och provtagning kommer preliminärt att utföras under vecka 10 men kan, beroende av väderförhållandena, komma att läggas något senare.

Syftet med undersökningen är att genom provtagning och sammanställning få en ögonblicksbild av den nuvarande föroreningssituationen i Gusumån, Byngaren, Byngsboån och Strolången. Detta för att klargöra behovet av vidare undersökningar för att spåra föroreningskällor, och därmed möjliggöra åtgärder i ett senare skede.

Undersökningen utförs inom ramen för ”Miljöprojekt Gusum”.

Kort om  ”Miljöprojekt Gusum”
Projektet omfattar de områden som direkt och indirekt påverkats av utsläpp till luft, mark och vatten från bruksverksamheten vid Gusum. Förutom själva bruksområdena, omfattas marken omkring bruksområdena och vattendragen nedströms (Gusumån, Byngaren, Hällaån och Strolången), samt de deponier som använts. Arbetet inom projektet sker i samverkan mellan Valdemarsviks kommun och länsstyrelsen, och med expertstöd av konsulter med olika specialistkompetenser. Projektet berör i varierande omfattning ett flertal fastigheter.

Inom ramen för projektet utförs stegvisa mer detaljerade undersökningar för att säkerställa vilka föroreningar som finns, var de finns och i vilken omfattning samt hur de sprids till omgivningen.  Därefter kan man bedöma riskerna för miljön och hälsan och kostnader och risker med att vidta olika saneringsåtgärder. Först därefter tas beslut om åtgärder behöver genomföras, t ex sanering.

Nu aktuell utredning i vattendragen bekostas med statliga bidrag.

Möte i Gusum den 24 februari 2009

Det material som utdelades på mötet sammanfattar den riskbedömning och åtgärdsutredning för Gamla bruksområdet som precis tagits fram av projektets tekniska stöd och presenterats för styrgruppen. Materialet ska fungera som underlag för den riskvärdering som nu pågår.

Riskvärderingen ska leda fram till att kommunen, efter att ha tagit del av allmänhetens
synpunkter, ska ha det underlag som behövs för att kunna fatta beslut om vilka åtgärds-alternativ man vill lyfta fram i ansökan om medel till Naturvårdsverket.

Gusumsåns sträckning Hammarbron till Bruksdammen

Riskvärderingsmatris

Sammanfattning av riskbedömning och åtgärdsutredning

Öppet möte i Gusum den 18 februari 2010

Under 2009 beviljade Naturvårdsverket 65 Mkr för rivning av byggnader och sanering av marken på gamla bruksområdet i Gusum.  Nu i mars har arbetet i första etappen inletts med att sanera och riva byggnaderna på bruksområdet. Rivningen kommer att vara klar i slutet av augusti. Saneringen av marken ligger i etapp 2 och beräknas kunna inledas under
2012.

Inför starten av rivningsentreprenaden bjöd Valdemarsviks kommun och Länsstyrelsen i Östergötland den 18 februari in till en informationsträff i Gusums Folkets hus där man tillsammans med anlitad entreprenör, företaget Lodab AB, presenterade planerat arbete i
projektet. Ett 70-tal intresserade Gusumbor kom till mötet och passade på att ställa frågor om Bruket och Miljöprojekt Gusum.

Kommunens presentation

Lodabs presentation

Öppet möte i Gusum 18 juni 2012

Under 2009 beviljade Naturvårdsverket 65 Mkr för rivning av byggnader och sanering av marken på gamla bruksområdet i Gusum. Första etappen med rivningen genomfördes under 2010. Slutnotan för första etappen blev 13 Mkr. Saneringen av marken ligger i nästa etapp.

Inför projekteringsstarten av saneringen av marken på bruksområdet, bjöd Valdemarsviks kommun in till en informationsträff i juni i Gusums Folkets hus. På kvällen den 18 juni presenterade kommunen med stöd från Pär Elander från HIFA AB och Henrik Eriksson från Golder Associates det fortsatta arbetet. Entreprenaden bedöms kunna starta under 2014.

Ett 30-tal intresserade Gusumbor kom till mötet och passade på att ställa frågor om Bruket och Miljöprojekt Gusum.
Vid mötet passade kommunen också på att ge aktuell information om nu inledda planprocesser för detaljplan för Bruksområdet samt fördjupad översiktsplan för Gusums centrum.

Nästa öppna möte med information om Miljöprojektet planeras till våren 2013.

Nyhetsbrev

Kommunens presentation vid Öppet möte

Informationsmöte 28 november 2013

Informationsmöte inför start av marksanering på Gamla Bruksområdet. Entreprenör Geoserve närvarande. Ett 50-tal personer deltog på mötet.

Frågor och svar

Lägesbeskrivning maj 2013

Projekteringen inför åtgärder inne på Bruksområdet pågår för fullt. Projektet har arbetat fram ett förslag som innebär att sanering av den norra delen av Bruksområdet kan inledas redan i år. Det är ett område som är angeläget att sanera eftersom det är högst föroreningshalter där, samtidigt som fyllningen till stor del återfinns över grundvattenytan.

För resterande del av Bruksområdet krävs en ansökan till Miljödomstolen om tillstånd för marksaneringen eftersom man kommer att göra omfattande schaktarbeten under grundvattenytan. I denhär delen ingår även endel mindre åtgärder på östra sidan Gusumsån (fd Voiths fastighet) och här har kommunen under året, via Länsstyrelsen, ansökt hos Naturvårdsverket om ytterligare bidragsmedel. Här kommer inte åtgärder igång förrän tidigast under nästa år, i avvaktan på miljödom och upphandling.

Samrådsmöte den 10 juni 2013 i Gusum

Den 10 juni kommer kommunen att bjuda in till samrådsmöte i Gusums Folkets Hus för planerade saneringsåtgärder. Samrådet kombineras med att vid samma tillfälle också ha ett första plansamråd för Bruksområdet och centrala Gusum.

En idéskiss för hur bruksområdet i framtiden skulle kunna användas är under framtagande inför mötet den 10 juni.

September 2014

Dom från Mark- och miljödomstolen
Mark- och miljödomstolen har meddelat dom för det fortsatta arbetet med saneringen av f d bruksområdet. Saneringsarbetena förväntas kunna återupptas under september månad.

Miljödomstolens domslut

Lägesbeskrivning maj 2014

Från december till april har den norra delen av Bruksområdet sanerats. Totalt har nästan 20 000 ton förorenade massor transporterats bort. Man har påträffat mera organiskt material, bland annat olja i anslutning till bottenplattor och på djupare nivåer, än vad som framkommit i tidigare undersökningar. Detta har resulterat i att en del av marken allra närmast ån lämnats kvar för att saneras i nästa etapp, då man kommer arbeta med torrlagd åfåra.

Miljökontrollen har omfattat provtagning av sanerade ytor och av renat schaktvatten samt av
grundvatten inom saneringsområdet. Eventuell påverkan på åvattnet har kontrollerats genom mätning av grumling och ytvattenkvalitet i Gusumsån.

Ansökan om tillstånd för att kunna genomföra fortsatt sanering inom Bruksområdet med bland annat schaktarbeten under grundvattenytan, behandlas just nu hos Miljödomstolen. För att kunna schakta i torra massor planeras spontning samt temporär omledning av ån i rör eller ny åfåra. I etappen ingår även saneringsåtgärder vid asfaltplanen framför Röda ladan samt begränsade åtgärder på östra sidan Gusumsån (fd Voiths fastighet). Om allt går som det ska kan etappen påbörjas i höst.

Projektläget saneringsprojektet i Gusum december 2015

 Projektläget saneringsprojektet i Gusum september 2015

Projektläget saneringsprojektet i Gusum augusti 2015

Projektläget saneringsprojektet i Gusum juni 2015

Efter ett uppehåll under några månader förra året, i avvaktan på miljödom för vattenarbetena, återupptogs saneringen under hösten och den pågår nu för fullt. Gusumsån har delats av på mitten med en temporär träspont. Saneringen sker på en sida av ån i taget. Det vatten som tränger in vid bortgrävning av föroreningarna pumpas till två särskilda bassänger och renas innan det återbördas till ån. Högt utflöde från Yxningen gör arbetena extra besvärliga.

Bedömningen är att arbetet kommer att pågå till oktober. Flödet i ån kommer att påverka var saneringen kan utföras. I början av juni hade ca 30% av den totala marksaneringen genomförts.

Gusumprojektet

Yxningen hade i slutet av maj fortfarande mycket högt vattenstånd och maxtappningen fortsätter.

Gusumprojektet

Vattennivåerna i Gusumsån är höga uppströms och nedströms saneringsområdet och saneringen nedströms Bruksdammen kommer troligen flyttas till efter semestern.

Gusumprojektet

Marksaneringen längs RK tekniks område slutfördes i maj. Nu pågår återställningsarbetet med planen, bland annat för att kanten mellan naturmark och asfalt också ska kunna markera område som ska vara fritt från belastning av tyngre fordon.

Gusumprojektet

I maj slutfördes saneringen på östra sidan ån.

Gusumprojektet

Därefter togs de sista spontvingarna upp och vattnet släpps på båda sidor sponten under ett par veckor, medan entreprenör och underentreprenör (Geoserve och SM) sätter nya vingar för att avgränsa spontfack på västra sidan. Sen kan man stänga av vattnet och fortsätta med marksaneringen även på västra sidan.

Gusumprojektet

Marksaneringen, hittills ovan grundvattenytan,  pågår på västra sidan Gusumsån.

Gusumprojektet Gusumprojektet

Västra sidan av Bruksområdet i april 2010 respektive maj 2015.

En film från rivningen finns på Youtube:

Projektläget saneringsprojektet i Gusum februari 2015

Efter beviljad miljödom har saneringen återupptagits under september månad. Entreprenörerna i full färd med att dela av Gusumsån på mitten med en temporär träspont.  Saneringen sker på en sida av ån i taget. Det vatten som tränger in vid bortgrävning av föroreningarna pumpas till två särskilda bassänger och renas innan det återbördas till ån. Högt utflöde från Yxningen och vinterns intåg gör arbetena extra besvärligt.

Bild ovan

Aktivitetsbild. Lagningsarbete där sponten läckt pga en stock som hindrat tidigare spontarbete.

Här är flotten, som SM entreprenad jobbar ifrån. De får snöröja den med tryckluft och halkbekämpa med sand och salt. Geoserves grävmaskin hjälper till att leta stockar och att hålla emot.

Bakom syns även den stora kranen som har en tryckhammare för att sätta sponten med. De tar 4-7 spontbrädor på en gång beroende på hammarens kapacitet.

Bild 2015-01-29 (ovan)  I delarna norr ut, där vi senare även ska byta sida på ån, har vi även satt hammarband (dvs plankor på ledden som skruvas fast med gängor var 4:e m) samt stämpor (dvs stöttor av grovtimmer som sätts mellan å-vägg och spont.

Bild 2015-01-09 (ovan)  Här syns hur sponten delar ån bra. Bilden är tagen efter att vattnet från Yxningen släpptes på (19 dec) vilket innebar att från ett lågt flöde på ca 400 m³/s ökade flödet till 2700 m³/s.

Med nästan 2 m vattentryck blir det stora påfrestningar och därför har vi stabiliserat sponten med grovt makadam på södra delarna.

I båda facken är å-botten sanerad. I bortre schaktet har det lagts duk och erosionsskydd i å-kanten.

Projektläget saneringsprojektet i Gusum maj 2016

Kommunens miljösatsningar

Sista veckans arbete juni 2016

Projektläget saneringsprojektet i Gusum april 2016

Projektläget saneringsprojektet i Gusum februari 2016

Övrig dokumentation