LONA, Miljöprojekt Häradskär

Det övergripande syftet med projektet är att förbättra Häradsskärs natur- och kulturmiljö samt öka deras attraktivitet som besöksmål.

Målet med projektet är återställa Häradsskärs naturmiljö, skapa förutsättningar för hävd av betesmark, öka tillgängligheten för det rörliga friluftslivet samt sprida information.

Syfte och mål med projektet framgår också i ansökan.

Projektets aktiviteter omfattar gallring, röjning, dränering, stängsling, dragning och utmärkning av vandringsled, transporter, inköp av material och utformning av information till informationsskyltar, inköp och utplacering av kajakbrygga, samverkan och dialog, samordning och styrning samt administration och redovisning av projektet.

LOVA, Tjust Ed 2, 3

Projektet är ett samarbetsprojekt över länsgränsen mellan kommunerna Valdemarsvik och Västervik för ett gemensamt mål med en levande kust. Vi hjälps åt att hitta rätt plats för rätt åtgärd. Projektet genomförs tillsammans med lokala markägare och lantbrukare.

Västerviks kommun har under de senaste åren med mycket gott resultat och hög konstandseffektivitet genomfört en mängd konkreta åtgärder för att minska övergödningen till kustvattnet och  Östersjön. De nordligaste delarna av Tjust kustområde i Västerviks kommun samt Gryts kustområde i Valdemarsviks kommun har inte tagit del av arbetssättet tidigare.

Tjust och Gryts kustområde innehåller, förutom hav och kust, större landområden med sjöar och vattendrag. Hela området har problem med övergödning och fysiska förändringar som t.ex. utdikning och vandringshinder för fisk. Området har mycket höga naturvärden. Valdemarsviken och Edsviken är hårt belastade av näringsämnen och i särskilt behov av minskad näringsbelastning.

Kaggebofjärden/Edsviken och Valdemarvikne har problem orsakade av övergödning. Klassningen enligt VISS är otillfredsställande ekologiskt och ur ett näringsperspektiv. Några vattendrag i området, exempelvis ån som mynnar i Bredvassviken, har också otillfredsställande status. Det är en betydande påverkan från jordbruken. Det är relativt små avrinningsområden vilket innebär att de åtgärder man gör lokalt kommer ge effekt.

Projektet arbetar med en helhetssyn på miljövård och jordbruksproduktion. Det övergripande målet är ett levande hav med sjöar och vattendrag i rätt balans till glädje och nytta för alla. För att nå dit vill vi genomföra långsiktiga och hållbara åtgärder utan att förbruka de ändliga naturresurserna. Inom första delen av projektet vill vi ta fram ett underlag till ett lokalt åtgärdsprogram för lantbruket tillsammans med lantbruken i kustområdet och genomföra åtgärder. Västerviks åtgärdsplan för minskad övergödning 2017-2021 används som modell. I Vindåns avrinningsområde och de delar av kustområdet som hör till Västerviks kommun finns näringsbelastning modellerad och betinget beskrivet.

Översvämningsförebyggande åtgärder

LOVA, Vattenfördröjande åtgärder och biotopvård, Vammarsmålaån och Kvarndammen

I projektet kommer det göras vattenfördröjande åtgärder för att minska översvämningsrisken. I projektet kommer det skapas fria vandringsvägar för fisk i vattendragen. Målet med den delen som rör vattenfördröjande åtgärder är att hitta de områden som riskerar att översvämmas och åtgärda dem. Exempel på vattenfördröjande åtgärder är fosfordammar, tvåstegsdiken, dagvattendammar och våtmarker eller en kombination utav dessa. Målet med biotopvården är att skapa fria vandringsvägar och uppväxtområden för de fiskar som är beroende av att kunna vandra i och mellan vattendragen och havet.

LOVA, Fosfordammar och tvåstegsdiken i Valdemarsviks kommun

Projektet bidrar till miljömålet Ingen övergödning. Flera andra miljömål har också koppling och gynnas av projektet bl.a. Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt odlingslandskap, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv.

Genom projektet minskas övergödningen direkt genom att vattnets hastighet bromsas upp i fosfordammar och tvåstegsdiken. I dammarna samlas fosforrikt sediment som sedan kan återföras till åkermarken. Genom att bättre ta tillvara den näring som annars skulle läckt ut i vattendragen minskar behovet av tillförd näring utifrån. Dikena och dammarna skapar nya livsmiljöer för många arter.