Miljöprojekt Valdemarsviken

Garveri- och läderbehandlingen vid Lundbergs Läder bedrevs i centrala Valdemarsvik mellan åren 1873 och 1960. Fabriken var ett av nordens största garverier och omfattade ett kromgarveri och en kromläderverkstad. Från fabriken leddes orenat processvatten ut i Valdemarsviken.

De huvudsakliga miljöföroreningarna i Valdemarsvikens sediment utgörs av krom. Sammanlagt beräknades de förorenade sedimenten till ca 210 000 m3 innehållande i storleksordningen 550-600 ton krom.

Miljöprojekt Valdemarsviken är ett av Sveriges största efterbehandlingsprojekt. Det är en lång process som pågått inom kommunen sedan 1990-talet innan saneringsarbetena slutligen kunde påbörjas 2012.

Saneringen av Valdemarsviken ansågs motiverad och prioriterad framför andra angelägna miljöprojekt och Valdemarsviks kommun beviljades 2007 bidrag av Naturvårdsverket för att kunna genomföra Miljöprojekt Valdemarsviken. Därefter påbörjades förberedelsearbetena inför själva genomförandet som startade 2012. Den totala budgeten för hela Miljöprojekt Valdemarsviken är 308 miljoner kronor.

Saneringen är nu avslutad. En positiv bieffekt av projektet var även att man stoppat upp de sättningar som förekom i centrum, eftersom stor del av bebyggelsen är uppförd på fyllnadsmassor.
Ännu återstår en tid innan man kan utläsa vilka effekterna blivit av projektet.