Bygglov

Boendemiljön är viktig för oss alla. När någon vill uppföra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls.

Kraven gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser, hänsyn till grannar m.m. Huset måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller bland annat hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande. Även vid rivning av byggnad måste vissa regler uppfyllas.

I detaljplaner regleras byggrätten för respektive fastighet. Byggrätt innefattar bland annat byggnadsarea, byggnadshöjd, byggnadens placering och bruttoarea. Samhällskraven regleras med lov- och anmälningsförfaranden och hanteras av kommunens plan- och byggkontor under miljö- och byggnämnden.

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Mer information om din fastighet

För mer information om just din fastighet kan du enkelt få fram ytterligare information kostnadsfritt via ”min fastighet” på Lantmäteriets hemsida. Du behöver då vara lagfaren ägare och ha tillgång till bank-id.