EU-projekt: Drottningvik

Valdemarsviks kommun har ansökt om medel för miljöinvestering i Projekt Drottningvik från "Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet" (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling). Stödet omfattas av prioriteringen att ”återställa, bevara och förbättra ekosystem som är relaterade till jord och skogsbruket”.

Stödåtgärder i projektet:

 • Frihugga gamla tallar och andra gamla träd.
 • Solexponera ett antal tallar.
 • Skapa död ved samt högstubbar av tall.
 • Att försiktigt frihugga fram torpmiljö inklusive gamla stenmurar. Frihugga fram de
  gamla värnen som idag delvis är igenväxta i murarna.
 • Friställa träd längs stigen. Högstubbar och död ved ska exponeras vid stigen som blir
  ljusöppen och sluten om vartannat.

Mål i projektet:

 • Att frihugga de gamla kulturmiljöerna och synliggöra dessa för allmänheten.
 • Att få en ljusöppen och inbjudande stig ner till miljöerna söderifrån samt utmed
  Östgötaleden.
 • Att gamla träd och framförallt tallar i området är frihuggna.
 • Att död ved förekommer rikligt.