Utvecklingsprojekt: Valdemarsviks centrum

Olika initiativ och projekt har genomförts för att utveckla Valdemarsviks centrumområde för att utveckla tillgängligheten, säkerheten och attraktiviteten.

I Valdemarsviks kommun finns en större tätort, tillika kommunens centralort. Orten är vackert belägen vid den unika fjord som Valdemarsviken utgör. I centrumkärnan finns en huvudgata, Storgatan. Det är en 800 meter lång trafikerad gata, kantad av butiker och bostäder. Där samsas bilar, bussar och lastbilar i en kontinuerlig strömning. Längst med gatan parkerar bilar, och på båda sidorna finns trottoarer för fotgängare. Näringslivet kring gatan består till stor del av tjänster, restauranger och en del butiker inom detaljhandeln.

I nära anslutning finns dagligvaruhandel, som Ica Supermarket och Systembolaget, torgytor och parkeringsplatser. Centrumet omfattar även strandlinje i norr som idag inrymmer ställplatser för husbilar, bryggor för båtar och några äldre byggnader med få näringar. På södra sidan av viken finns några båtplatser, minigolfbana och ett stationshus. Längre ut längs med södra kajen finns industrinäringar och en större kaj.

Under åren har utveckling av centrumbilden varit aktuell för att förbättra tillgängligheten, säkerheten och attraktiviteten. Det finns olika förslag kring hur detta skulle kunna ske och för att få fram så många goda idéer och lösningar som möjligt har man samlat näringar, fastighetsägare, tjänstepersoner och politiker för att komma framåt i frågorna.

Test: gångfartsområde

Under 2020 gjordes ett test av ett gångfartsområde* på Storgatans mest centrala del. Testperiod utfördes från den 22 juni till 18 augusti 2020. Kommuninvånare, besökare och näringsidkare hade möjlighet att tycka till om testperioden. Här finns resultatet av de brev och de enkätsvar som kom in. Majoriteten av de svarande ställde sig inte positiva till ett permanentat gångfartsområde. Politiker och tjänstepersoner ska titta på svaren mer utförligt för att sedan planera för hur frågor kring centrumutveckling ska hanteras framöver.

* Med gångfartsområde avses ett område där trafiken sker på fotgängares villkor. Fordon får inte framföras i hastigheter högre än gångfart och fordon har väjningsplikt mot gående. Fordon får endast parkeras på markerade parkeringsplatser. Till skillnad från gågator är motordriven genomfartstrafik tillåten och varutransporter får ske.

Välkommen att kontakta oss om frågor uppstår!

Arbetsgrupp

  • Bertil Berg, fastighetsägare
  • Johan Olofsson, fastighetsägare
  • Björn Johnsson, fastighetsägare
  • Tor Sandström, företagare (Optikern i Vika)
  • Sofie Olsson, företagare (Idas syster Sofie)
  • Sofia Vretander, företagare (Fias Fina) och ordförande i Viken i centrum
  • Roger Östling, Valdemarsviks Sparbank
  • Hans A Andersson, tidigare företagare
  • Kristina Hörnqvist, Trafiksamordnare, kommunen
  • Politiker & Samhällsbyggnadschef

Möten

25 augusti 2020 – Funkishuset, Valdemarsvik

10 mars – Funkishuset, Valdemarsvik

22 november – Valdemarsviks Sparbank

3 april 2019 – Valdemarsviks Sparbank

24 september 2018 – Fullriggaren, Strömsvik