Trafik, parkering & resor

Trafik är rörelsen av personer, transportmedel eller information på en väg eller gata. För att alla ska kunna använda trafiksystemet finns ett antal anpassningar, till exempel färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Allt detta finns samlat här.

Kommunen har också möjlighet att övervaka parkeringar och se till att gamla uttjänta bilar inte blir stående som skrot. Mer om det hittar du också här

Kommunen är väghållare på allmänna gator och vägar i tätorterna. På de större genomgående vägarna är Trafikverket väghållare.

Väghållaren ska planera och utföra de åtgärder som behövs och på ett sådant sätt att trafiksäkerhet och framkomlighet upprätthålls.

I vår kommun är det Vattenfall som äger all vägbelysning på de vägar där vi är väghållare. Belysning på de större genomfartsgatorna i våra orter, tillhör Trafikverket.

.