Stöd och omsorg

Här finns information om den hjälp kommunen erbjuder i form av stöd, omsorg och service.

Det kan till exempel vara ekonomiskt och socialt stöd, hemtjänst eller stöd till personer med funktionsnedsättning. För viss hjälp krävs ett myndighetsbeslut enligt gällande lagstiftning. Handläggare utreder och fattar beslut om sådan hjälp.

Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att personer med särskilda behov av stöd får dem tillgodosedda. Lagstiftningen styr socialtjänstens arbete.

I sektor Stöd och omsorg ingår utöver socialtjänsten olika verksamheter för personer med t.ex. funktionsnedsättning, för äldre och inom socialpsykiatrin. Kommunens särskilda boenden för äldre samt bostäder enligt LSS för personer med funktionsnedsättning finns också här. Även den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten ingår i sektorn.