EU-projekt: Eköns utveckling – Coast4us

Coast4us var ett EU projekt där kommunen under 2018 till 2020 tog fram en första detaljplan över Eköns naturreservat med omkringliggande områden i Gryt. Projektet handlade om att hitta sätt att involvera fler intressenter och på sätt få till en långsiktig plan där alla tänkbara perspektiv beaktats.

Involveringen vid Ekön skedde genom att bjuda in till olika dialogmöten dels med fastighetsägare och andra aktörer som har koppling till Ekön idag, och dels till att bjuda in besökare och allmänhet till information och möjlighet till återkoppling. Utöver ökad involvering möjliggjorde även projektet en ökad mängd rapporter och kunskap som legat till grund för det detaljplanförslag som tagits fram. Syftet var att få med sig medborgarna tidigt i planprocessen och jobba med ett medborgardeltagande under hela arbetets gång – från start till färdig detaljplan.

Medborgardialog

Ekön var ett av många olika pilotprojekt i Coast4us, med målet är att testa och få fram nya metoder för hur man kan arbeta med medborgardialoger för att kunna nå så många olika målgrupper som möjligt. Utöver Ekön var Arkösund och Bergön i Östergötland skärgård med i projektet och var pilotområden där nya metoder och kunskapsunderlag använts.

I EU projektet Coast4us deltog partners från Åland, Sverige, Estland och Lettland och genom samarbeten har erfarenheter utbytts och idéer för utveckling av metoder för medborgardeltagande under planprocesser tagits fram. Projektet pågick under tre år, med start under januari 2018. Finansiering skedde med hjälp av medel från Central Baltic, som stod för 75 procent av finansieringen och Valdemarsviks kommun stod för resterande 25 procent.

Framtagna rapporter och kunskapsunderlag är åtkomliga från denna sida, och även från den officiella sidan som nås på http://coast4us.com/ samt på Storymapen.

Detaljplanen över Ekön finns här på kommunens hemsida.

Coast4US Ekön

Samarbetsparter

  • Lead partner: Länsstyrelsen Östergötland
  • Projektpartner: Valdemarsviks Kommun
  • Finansiering: Interreg Central Baltic och Valdemarsviks Kommun
  • Pilotområden i Östergötland
    • Ekön
    • Bergön
    • Arkösund
Logotyp för EU-projekt
Loggor för EU-projektet Coast4Us