Miljö och hälsoskydd

Miljökontorets syfte är att skydda människors hälsa, säkerställa god livsmedelshygien, bevara den biologiska mångfalden, främja hushållning av naturresurser och förhindra utsläpp som förorenar luft, mark eller vatten. Miljökontoret ser bland annat till att lagar och regler i livsmedelslagen, miljöbalken, strålskyddslagen och tobakslagen följs.

Telefontider

Tisdag–torsdag, 8.30–9.30

Miljö-/hälsoskydd: 0121-187 04

Enskilt avlopp: 0121-184 90.

Övrig tid ring via växel eller skicka e-post.

Pågående ärenden

Vid specifika frågor, kopplade till ett ärende hos oss på miljökontoret går det bra att kontakta handläggaren direkt. Det går bra att lämna namn och nummer via telefon eller e-post så ringer din handläggare upp.

Livsmedelsinspektör kontaktas via medborgarservice eller epost; miljo@soderkoping.se

Adress: Miljökontoret, Storängsallén 20, 614 80 Söderköping

Mer information om miljökontoret

Ett av våra viktigaste uppdrag är att bedriva tillsyn. Tillsynen kan se olika ut men det finns ett grundläggande syfte: att människor som bor eller verkar här ska tillförsäkras en god hälsa och bra miljö i en hållbar framtid. Utöver tillsynen ingår även exempelvis handläggning av anmälningar, tillståndsansökningar och klagomål. Miljökontoret har även en rådgivande funktion. Information till företag och allmänhet är en viktig del av det förebyggande arbetet. Hör gärna av er till oss om ni har några frågor.

Miljökontoret består av tre enheter:

  • Miljö- och hälsoskydd (inkluderar även tobak och receptfria läkemedel)
  • Avlopp (både enskilda avlopp och större reningsverk)
  • Livsmedel

Valdemarsvik har ett gemensamt miljökontor tillsammans med Söderköping. Miljökontoret styrs politiskt av miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik och samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping. Enkelt uttryckt kan man säga att nämnden bestämmer ramar och riktlinjer för hur miljökontoret ska lägga upp sitt arbete.

Oftast fattar miljökontorets sakkunniga handläggare beslut på delegation från nämnden. Lite förenklat betyder det att miljökontoret fattar beslut i respektive nämnds namn. Nämnden får sedan i efterhand ta del av besluten. Ärenden som är extra stora och kontroversiella fattar nämnden beslut om på sina sammanträden. Besluten fattas med hjälp av information de får av miljökontorets olika handläggare, som har olika specialområden.

Information är en viktig del i det förebyggande arbetet inom miljö- och hälsoskyddsområdet på lokal nivå. Kontakta gärna miljökontoret vid frågor eller behov av rådgivning. Se kontaktinformation här på sidan.

Myndighetsutövning innefattar att informera om rättigheter och skyldigheter enligt aktuella lagar, att ta fram och dokumentera uppgifter som beslut ska grundas på, att fatta beslut och att följa upp besluten.

Effektiv myndighetsutövning innebär:

  • att arbeta förebyggande och förutseende
  • att vara rättssäker
  • att ha kunskap inom det aktuella området
  • att ge tydlig information till kommuninvånare, företag och andra intressenter
  • att vara oberoende
  • att ha god tillgänglighet och effektiv handläggning

Miljökontoret tar betalt för det arbete som utförs i samband med ansökningar, anmälningar och tillsyn enligt en taxa som beslutats av kommunfullmäktige.

För dig som driver en verksamhet innebär taxan att du får betala antingen en årlig avgift eller timavgift för tillsynen. Ju större tillsynsbehovet bedöms vara, desto högre är avgiften.

Läs mer om miljöfarlig verksamhet och avgifter för tillsyn här.

Rådgivning

Det kostar givetvis ingenting att kontakta miljökontoret om du har en fråga eller ett klagomål. Om det visar sig att ett klagomål är befogat, är det den som orsakar problemet eller störningen som får betala för vårt tillsynsarbete.