Revisorerna

Kommunens revisorer är förtroendevalda och väljs av kommunfullmäktige. De får hjälp i sin granskning av externa sakkunniga. Revisorernas granskning omfattar all kommunal verksamhet och tyngdpunkten ligger på förvaltningsrevision, det vill säga verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet.

Granskningar