Författningssamling

Politiska styrdokument styr den kommunala verksamheten. Av kommunallagen framgår att kommunen har skyldighet att tillgängliggöra gällande föreskrifter på kommunens webbplats, en så kallad kommunal författningssamling (KFS). Här återfinns både bindande föreskrifter (t.ex. lokala ordningsföreskrifter och taxor) och andra styrande dokument (t.ex. policys och program).

Författningssamling