Dialogmöten

Valdemarsviks kommun välkomnar alla invånare till en serie av dialogmöten som planeras att genomföras i samtliga kommundelar. Dessa möten ger en möjlighet för invånarna att aktivt delta i samhällsdebatten och påverka kommunens utveckling. Under dessa dialogmöten får du chansen att ställa frågor angående aktuella beslut och händelser som påverkar din vardag, samt att framföra dina åsikter och synpunkter om den framtida utvecklingen i Valdemarsvik.

Medverkande från kommunen kommer att inkludera representanter från den politiska majoriteten och oppositionen, kommundirektör samt tjänstemän från olika sektorer inom kommunen. Denna breda representation garanterar en öppen och inkluderande dialog där olika perspektiv och idéer kan diskuteras för att skapa en ännu bättre framtid för Valdemarsvik och våra invånare.

Vi ser fram emot att tillsammans arbeta för att forma en kommun som bäst möter invånarnas behov och önskemål.

Dialogmöte Ringarum

Dialogmötet i Ringarum genomfördes den 31 maj. Kommundirektör Karl Öhlander gick igenom nuläget kring förbifart Söderköping som fortgår enligt Trafikverkets uttalade plan. Även frågan kring nya av- och påstigningsplatserna när Östgötatrafiken lägger om linjerna diskuterades.

Deltagarna i mötet hade även en workshop där alla fick chansen att skriva ner önskemål om framtida utveckling i Ringarum med omnejd. Några av frågorna lyftes i öppen dialog.

Nedan hittar du en sammanställning av aktuella frågor som skrevs ner av deltagarna under workshopen:

 • • Bygga ny förskola.
 • • Renovera Ringarums skola.
 • • Öka arbetet med markberedning för nya tomter på mark som kommunen äger.
 • • Parkering i centrala Ringarum, exempelvis vid sidan av ”Rosa huset”.
 • • Grönområde/park vid Bäckebro intill bäcken. Även rensa sly vid detta område.
 • • Rusta upp närområdet kring Ringgården, sittplatser bland annat.
 • • Rusta upp torget och laga gropar samt asfalt.
 • • Kartöversikt vilka vägar som tillhör kommunen och vilka som tillhör Trafikverket.
 • • Rensa sly vid Sörbymarken.
 • • Öppet hus/rundvandring på Ringgården inför att det öppnar.
 • • Trottoar från stallet, många barn går den sträckan.
 • • Få polisen att passera igenom Ringarum oftare.
 • • Cykelbana mellan Ringarum och Gusum.
 • • Pendlarparkering intill nya av- och påstigningsplatserna när Östgötatrafiken lägger om linjerna.
 • • Bättre underhåll av gator i hela Ringarum.
 • • Byggnation av fler hus, lägenheter och radhus.
 • • Rusta upp och göra i ordning vid Tjenbadet
 • • Bås vid grusplanen vid skolan samt allmänt underhåll av skolgården (basketkorgar m.m.)
 • • Iordningställa och ta hand om det övervuxna gärdet som ägs av kommunen. Exempelvis göra gräsplan med fotbollsmål.
 • • Beskriva vad kommunen bör göra vid Gullersbo.
 • • Snygga till och göra attraktivare infarter till Ringarum.
 • • Belyst gång- och cykelväg på delar av Åtvidabergsvägen då trafiken håller hög hastighet samt att det är mycket tung trafik på sträckan.
 • • Övergångsställen, avsmalningar och farthinder som drar ner hastigheten på Mejerivägen. Även se över underhållet av vägen.
 • • Bättre underhåll av Torparvägen.
 • • Se över designen av cykelstället vid nya aktivetetsbanan.
 • • Mindre hyreslägenheter för yngre.

Notera att fler av ovanstående behov, önskemål och brister var återkommande i workshopen. Bland annat gällande ny förskola, Åtvidabergsvägen och pendlarparkeringar.

Dialogmöte Gusum

Dialogmötet i Gusum genomfördes den 12 oktober. Majoriteten tillsammans med oppositionen och tjänstemän förde dialog kring Gusums äldreboende och Gusumsån.

Deltagarna i mötet hade även en workshop där alla fick chansen att skriva ner önskemål om framtida utveckling i Gusum med omnejd. Några av frågorna lyftes i öppen dialog.

Nedan hittar du en sammanställning av aktuella frågor som skrevs ner av deltagarna under workshopen:

 • • ”Tågmonument” på pelarna/fundamenten vid Gusumsån.
 • • Blixtlås vid ån med stenar och ljussättning.
 • • Behålla simhallen. Viktigt för folkhälsa och simkunskapen för alla åldrar. Det är dessutom en samlingspunkt och ett mervärde för att locka fler invånare.
 • • Gör äldreboendet till seniorboende eller trygghetsboende.
 • • Behov av fler lägenhetshus med markläge eller hiss.
 • • Viktigt med fungerande förskola och skola. Samarbete mellan Gusum och Ringarums skolor.
 • • Ur miljösynpunkt kan inte dammarna tas bort.
 • • Ingen byggnation vid bandyplan eller ”trekanten”.
 • • Bygg på Vargbrogärdet eller Mellangrind/Älvdalen.
 • • Behåll boulebanorna.
 • • Viktigt med bra kommunikationer och bussförbindelser.
 • • Bibliotekets filial viktig att behålla.
 • • Förbifart Söderköping bra för Gusum som får ett bra läge för pendling.
 • • Behålla lokala bankkontoret i Valdemarsviks Sparbanks regi.
 • • Bruksmuseet ett viktigt historiskt inslag för både lokalbefolkning och turister.
 • • Papperskorgar vid ån med motiv.
 • • Bänkarna vid åpromenaden behöver rustas upp.
 • • Årensning från sly och buskage.
 • • Offentlig cykelpump likt Valdemarsviks centrum.
 • • Åtgärda potthål och eftersatta vägar runt om i samhället.
 • • Träd vid bruksparken som skuggar gångbanan.
 • • Behålla dammarna med miljövänlig fisktrappa. Strömparken i Norrköping gott exempel.
 • • Underhåll av röda magasinet vid ån.
 • • Barnomsorgen brister i återkoppling beträffande timmar.
 • • Lekplats vid Tallstigen (fotbollsplan).
 • • Ta bort gult hus längs med Åbyvägen mot skolan.
 • • Planläggning för attraktiva bostadsområden samt företagsetablering.
 • • Nyöppning ”lunch i Gusum”, förslagsvis i Folkets hus.

Notera att fler av ovanstående behov, önskemål och brister var återkommande i workshopen. Bland annat gällande planläggning av mark, behålla skola och simhall samt förskönande åtgärder kring Gusumsån.