Vision Valdemarsvik 2025

Visionen har arbetats fram av mellan 400 och 500 av våra  innevånare. Unga och gamla, kvinnor och män, föreningar, företag och skolbarn från alla kommundelar har deltagit i arbetet. Engagemanget var stort och synpunkter inkom både skriftligt och muntligt under processen.

Under många månader diskuterades, omarbetades Vision Valdemarsvik 2025 innan den fastställdes av kommunfullmäktige 2012.

Så arbetar vi med Vision 2025

Visionen har givits en tydlig riktning för framtidens Valdemarsvik. Kommunen beskrivs med ett tydligt miljöfokus och som en plats för boende och stora naturupplevelser.

Visionens sex så kallade delbilder kommer att utgöra målområden i det fortsatta arbetet med att omsätta visionens intentioner till handling. Detta sker genom att politiska inriktningsmål och särskilda åtaganden för förvaltningen fastställs i mål- och budgetdokumentet.

Vision 2025

Miljö- och hälsokontoret arbetar för en god levnadsmiljö

I Valdemarsviks kommun drivs vi av ett genuint miljöengagemang. En övertygelse som bygger på respekt för naturen och grundmurad stolthet över vår bygd. Engagemanget har gett resultat, och de stora miljöprojekten i Valdemarsviken och Gusum bevisar att det lönar sig att återställa balansen i miljöer som skadats av oss människor. Båda projekten har stort symbolvärde och bidrar starkt till det engagemang som gjort Valdemarsviks kommun till ett rikskänt kunskapscentrum för kust- och
skärgårdsrelaterade miljöfrågor.

Idag utformar vi alla kommunens framtidssatsningar i linje med vårt övergripande miljömål: Att befästa och utveckla vår position som Östersjöns ledande miljökommun. En plats där livsmiljöerna skapar värde för både nutida och framtida generationer.

Barn skrattarI Valdemarsviks kommun värnar vi om hälsa och trygghet för kvinnor och män i alla åldrar. Genom det ständigt ökande antalet inflyttade barnfamiljer kan vi tillhandahålla barnomsorg och skolor på flera håll i kommunen. Med lite mindre och mer personliga skolor, tillsammans med engagerade lärare och god kontakt med föräldrarna, får barnen den trygghet och kunskap som behövs för att kunna välja väg efter grundskolan.

Den här kvalitetsfilosofin präglar även våra vuxenutbildningar. Hos oss ska alla ha möjligheten att försörja sig genom eget arbete och förverkliga sina livsdrömmar.

För ungdomarna finns stora möjligheter till en utvecklande och meningsfull fritid. Inte minst  genom idrotts-, kultur- och föreningslivet. Lägg därtill ett aktivt nätverkssamarbete bland kommunens och regionens företag i syfte att skapa feriejobb och prova-på-platser för ungdomar.

Samma omtanke gäller också kommunens äldre. Tack vare boende, service, omsorg och vård av högsta kvalitet lockar vi dessutom seniorer från övriga Sverige och utlandet som vill leva ett givande och tryggt liv som aktiva pensionärer.

Pojke i hamnen i ValdemarsvikBesöksnäringen blomstrar och attraherar turister från både Sverige och utlandet. Våra gemensamma satsningar på intressanta teman, heltäckande information, bra kommunikationer och högklassigt boende gör att en ständigt växande publik upptäcker våra tillgångar och unika naturvärden. Nya mötesplatser för evenemang, utställningar och information bidrar till spetsigare kulturutbud, inspirerande upplevelser och positiv uppmärksamhet såväl inom som utanför kommunen.

Det särpräglade fjordlandskapet, skärgård, kristallklara sjöar, odlad mark och viltrika skogar bildar en perfekt helhet där varje ort bidrar med sin egen charm och särart. I varje kommundel har de fysiska miljöerna dessutom fått en ordentlig ansiktslyftning i syfte att öka trivseln och förstärka det goda intrycket. Och längst in i Valdemarsviken, Östersjöns enda riktiga fjord, letar sig havet ända fram till ostkustens renaste och mest attraktiva hamn, vår centralort Valdemarsvik.

Genom uppskattat värdskap, unika naturvärden och ett rikligt utbud av aktiviteter och kulturupplevelser sätter vi Valdemarsviks kommun på kartan och får människor att besöka oss år efter år.

Husbilar och husvagnar intill ValdemarsvikenVårt långsiktiga fokus på kulturliv, aktiv fritid och sport för alla åldrar gynnar folkhälsan i vår kommun, och väcker uppmärksamhet långt utanför kommungränserna. Ungdomscuper och  andra tävlingar inom olika sporter drar till sig deltagare från alla hörn av Norden och Europa. Utbildningar, läger och kurser genomförs året runt och vänder sig till både ledare och utövare.

Och för äventyrslystna i alla åldrar är hela naturen en enda stor arena. Här kan man skapa sitt eget äventyr eller välja att ta del av det högklassiga fritids- och serviceutbudet.

Naturreservaten tillsammans med Yxningens unika natur ger skarpa kontraster och ett alternativ till den urbana livsstilen. Båtlivet myllrar i våra vatten under sommarmånaderna. Vacker skärgård och välrenommerade hamnar med restauranger och bra service lockar båtfarare från när och fjärran. Gryts skärgård är vida känd för sina naturhamnar och upplevelser. Valdemarsviksfjordens attraktionskraft ökar varje år.

Flera kvinnor med olika kulturell bakgrund åker båtSett i backspegeln är Valdemarsviks kommun ett Sverige i miniatyr. Kring våra naturtillgångar utvecklades handel, tillverkning och våra kontakter med omvärlden. Genom att i stor utsträckning importera entreprenörer och kunskap blev vi en stark exportör av produkter från bruk och industri.

Sedan dess har vi vårdat och vidareutvecklat vårt kulturarv samtidigt som vi har stärkt vår identitet som välkomnande och omtänksamma världsmedborgare. Idag är Valdemarsviks kommun ett föredöme när det gäller integration, och vi ser varje möte med nya kulturer som en möjlighet att utvecklas. Frihet, mångfald och delaktighet är centrala ledord hos oss.

Personer i möte runt ett bord och två personer skakar handÖkad attraktionskraft betyder ökad tillväxt. Därför har besöksnäring, handel och tjänsteföretag tagit rejäla kliv framåt, samtidigt som även basnäringarna har utvecklats på ett framgångsrikt sätt. De småskaliga teknik- och tillverkningsföretagen har fått sällskap av IT- och miljöteknikföretag som etablerats i takt med att olika stadsutvecklings- och miljöprojekt sjösatts.

I skärgården har det ökande sommar- och permanentboendet inneburit ett lyft för kustbygdens företagare inom service-, turism- och transportnäringarna. Och för landsbygden är efterfrågan på lokala produkter en av flera orsaker till den goda utvecklingen.

Starka nätverk har bildats där företag, organisationer och kommun samarbetar kring viktiga utvecklingsfrågor. För tredje året i rad ligger vårt näringslivsklimat i toppskiktet i Sverige, och vi
ser nya generationer av modiga entreprenörer växa fram i kommunen. Genom att stimulera och ta tillvara deras idéer och kreativitet lägger vi gemensamt grunden till en hållbar framtid i
Valdemarsviks kommun.