Vänorter

Valdemarsviks kommun har sedan 1991 en vänort i Lettland – Roja kommun.

Valdemarsviks kommun har också under 2012 tecknat ett vänortsavtal med Nils Liedholms hemkommun Cuccaro i norra Italien.

Våra vänorter

Nils Liedholm, fotbollslegendaren och hedersmedborgaren i Valdemarsvik, hade sin fasta punkt i Italien, i den lilla byn och kommunen Cuccaro Monferrato.

Nils Liedholm, leggenda del football e cittadino onorario di Valdemarsvik, aveva fatto del piccolo comune di Cuccaro Monferrato la sua residenza in Italia.

Nordvästra Italien

Cuccaro Monferrato med knappt 400 invånare är belägen i Piemonte i nordvästra Italien i provincen/området Alessandria, som också är huvudort i området. Huvudort i Piemonte är Turin, ca 80 km väster om Cuccaro.

Cuccaro Monferrato con appena 400 abitanti e´situato in Piemonte nel Nord Ovest dell´Italia in provincia di Alessandria. Il capoluogo di regione del Piemonte e´Torino , 80 km ad ovest di Cuccaro Monferrato.

Vänskapsavtal/vänortsavtal

I samband med Nils Liedholm utställningen i Valdemarsvik, sommaren 2009, besökte representanter från Cuccaros kommun Valdemarsvik. Besöket återgäldades under hösten 2009. Vid detta besök upprättades ett vänskapsavtal där man föreslår ett samarbete och utbyte inom olika områden. Tänkbara områden kan vara föreningsliv, näringsliv och turism. Vid besöket träffades också en överenskommelse om att samarbeta kring upprättandet av en Nils Liedholm utställning i Cuccaro.

Nell´estate 2009 , in occasione dell´esposizione dedicata a Nils Liedholm, rappresentanti del Comune di Cuccaro Monferrato hanno visitato Valdemarsvik.La visita e´stata ricambiata nell´autunno 2009.In questa occasione e´stata preparata la bozza dell´accordo di gemellaggio di scambio e collaborazione tra i due comuni. Gli ambiti previsti di questo accordo sono: associativi,economici e turistici.E´stata anche prevista una collaborazione per una futura esposizione dedicata alla figura di Nils Liedholm che si dovrà tenere a Cuccaro Monferrato.

Vänortsavtalet undertecknades 30 juni 2012

I samband med Nils Liedholm Cup den 30 juni 2012 undertecknades ett vänortsavtal mellan Valdemarsvik och Cuccaro kommuner. Avtalet bygger på de historiska banden som finns mellan Valdemarsvik och Cuccaro i form av fotbollslegendaren Nils Liedholm. Avtalet ska främja alla former av sociala relationer mellan kommunerna inom exempelvis föreningsliv, näringsliv och kulturliv.

In occasione della Nils Liedholm Cup 2012,il 30 giugno l´accordo di gemellaggio e´stato firmato dai rappresentanti dei due comuni.L´accordo poggia sullo storico legame che unisce i due comuni nella figura di Nils Liedholm. Tale accordo dovrà favorire tutte le forme di relazioni sociali tra i comuni come ad esempio in ambito economico,associativo e culturale.

Vänortsavtal/ Accordo di Gemellaggio

I samband med Nils Liedholm Award den 19 oktober 2012 undertecknades den italienska versionen av  vänortsavtalet mellan Valdemarsvik och Cuccaro kommuner. Avtalet bygger på de historiska banden som finns mellan de två orterna, personifierade av fotbollslegendaren Nils Liedholm. Avtalet ska främja alla former av sociala relationer mellan kommunerna inom exempelvis föreningsliv, näringsliv och kulturliv.

Il 19 Ottobre 2012 in occasione della consegna del Premio Nils Liedholm e´stata firmata la versione italiana dell´accordo di gemellaggio tra i Comuni di Valdemarsvik e di Cuccaro  Monferrato.L´accordo si basa sullo storico legame tra i due comuni, personificato nella figura del leggendario calciatore ed allenatore Nils Liedholm. L´accordo e´volto a favorire tutte le forme di relazioni sociali tra i due comuni ad esempio :associazioni,economia e cultura.

Valdemarsviks kommun har sedan 1991 en vänort – Roja kommun i Lettland.

Roja har drygt 4 000 invånare, ligger i Rigabukten ca 10 mil norr om Riga och är liksom Valdemarsvik en kustkommun.

Vänortsavtalet mellan Valdemarsvik och Roja slöts redan 1991. Samarbetet var aktivt fram till ca år 2000. Därefter låg det delvis nere i några år för att aktivt återupptas 2003.

Samarbetsområde

Vi samarbetar/har samarbetat framför allt inom kulturområdet.