Vindkraft

Ansöknings- och tillståndsprocessen

Etablering av vindkraft är en omfattande process och det kan dröja många år innan byggnation kan påbörjas.

En vindkraftpark avser sådan verksamhet som kan antas ha en betydande miljöpåverkan och är tillståndspliktig. Tillståndet prövas av Länsstyrelsen Östergötland.

Innan en ansökan om tillstånd kan skickas in till Länsstyrelsen krävs det att den/de som avser att bygga vindkraft utför ett gediget förarbete. Bland annat behöver utredningar genomföras så att platsens miljövärden, kulturvärden mm. kan beskrivas.

Prövningen förutsätter även att exploatörer tar fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där vindkrafts potentiella påverkan på människan och miljön beskrivs samt hur hänsyn avses tas för dessa värden. Samråd ska även hållas med allmänheten i närområdet.

Underlaget sammanställs sedan och skickas in till Länsstyrelsen som handlägger tillståndsprövningen. För att tillstånd slutligen ska kunna ges krävs tillstyrkan från kommunen.

Mer info om tillståndsprocessen: Tillstånd för vindkraft – stora anläggningar (energimyndigheten.se)

Översiktsplanen

Som stöd i planeringen för lokalisering av större vindkraftverksanläggningar har energimyndigheten utsett områden av riksintresse för vindbruk.

I utpekandet har kriterier som tillräcklig vindkapacitet i kombination med frånvaro av skyddade områden och tillräckligt avstånd till befintlig bebyggelse tagits i beaktning.

I översiktsplanen kan du läsa mer om Valdemarsviks kommuns riktlinjer för vindkraftsetablering, samt se omfattningen och placeringen av det riksintresseområde som energimyndigheten har pekat ut för energiproduktion i kommunen: Gällande översiktsplan – Valdemarsviks kommun

Roller och ansvar

Prövningsmyndigheten (Länsstyrelsen Östergötland) utreder om vindkraftsetablering kan tillåtas enligt miljöbalkens regler.

Enligt 16 kap. 4 § miljöbalken krävs att kommunen tillstyrker etablering.

Kommunfullmäktige fattar då beslutar om etablering av vindkraft utgör lämplig mark-och vattenanvändning bland annat med hänvisning till översiktsplanens intentioner.

Pågående projekt

Just nu finns ett pågående vindkraftsprojekt i Valdemarsviks kommun.

Mer information om projektet hittar ni på bolagets/exploatörens hemsida: Vindkraftpark Östergötland (vindparkostergotland.se)

För mer information kring pågående projekt kontakta i första hand bolaget.

Det går även bra att kontakta Länsstyrelsen Östergötland som ansvarar för tillståndsprövning och tillsyn av större vindkraftparker.

Miljöfarlig verksamhet | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)

Vindbrukskollen är en nationell karttjänst om etablering av vindkraftverk som ges ut av länsstyrelserna. Vindbrukskollen är en frivillig karttjänst som ger en överblicksbild och bör därför ses som en vägledning.

Vindbrukskollen (lansstyrelsen.se)