Allmänna handlingar

Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post och fax.

Via kommunens växel kan du få hjälp med att hitta rätt tjänsteman. Alla handlingar, utom de som omfattas av sekretess, ska lämnas ut till dig om du ber om det. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling.

En handling är allmän om den:

  • förvaras hos en myndighet. Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens diarium.
  • är inkommen till myndigheten, har skickats eller på annat sätt överlämnats dit.
  • är upprättad. Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart.
  • är ett protokoll som har justerats (godkänts).

Begränsningar i allmänna handlingar

Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller ärenden som handlar om en enskild persons personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda. Det kan till exempel vara ärenden som rör socialtjänsten.

Internt arbetsmaterial får bara läsas av anställda. De är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem.

Vid registrering och utlämning av allmänna handlingar prövas handlingens innehåll utifrån bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).