Skadeanmälan

Enligt skadeståndslagens bestämmelser finns det möjlighet att betala ut ersättning om kommunen eller den entreprenör som anlitats orsakat skadan genom fel eller försummelse. Här kan du läsa om kommunens ansvarsförsäkring.

Har du råkat ut för en personskada (till exempel halkat omkull och brutit armen) eller drabbats av en egendomsskada (till exempel en gren som blåst ner och skadat din bil eller fått översvämning) och Valdemarsviks kommun antingen:

  • är fastighetsägare (det vill säga äger aktuell mark eller byggnad)
  • är ansvarig väghållare (det vill säga ansvarar för gatans eller gångbanans skötsel)
  • är ansvarig för verksamheten (det vill säga driver till exempel skolverksamheten)
  • där skadan inträffat och du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller oaktsamhet, kan du göra en anmälan om detta till kommunen och begära skadestånd.

Enligt skadeståndslagens bestämmelser finns det möjlighet att betala ut ersättning om kommunen eller den entreprenör som anlitats orsakat skadan genom fel eller försummelse.

En inledande prövning

När en skadeanmälan kommer in görs i allmänhet en prövning om kommunen orsakat skadan genom fel eller försummelse. Detta sköts oftast av handläggare på ansvarig förvaltning i samråd med kommunens försäkringsrådgivare.

Observera dock att du alltid i första hand ska nyttja egna försäkringar (till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring, försäkring hos arbetsgivare med mera) innan du riktar ett krav mot kommunen för den uppkomna skadan.

I Trafikskadelagen står i 18 § att ”den som drabbas av en skada i följd av trafik med ett motordrivet fordon får, trots att han kan få trafikskadeersättning, i stället kräva skadestånd enligt vad som gäller om detta”. Skadelidande har således efter den en möjlighet att kräva kommunen på ersättning för sin självrisk.

Nedan kan du läsa om kommunens ansvar och hur du gör en anmälan om skada.

Kommunens ansvar

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen genom oaktsamhet, vårdslöshet eller annan försumlighet har orsakat skadan.

Enbart det faktum att en skada inträffar är oftast inte tillräckligt i sig för att kommunen bli skadeståndsskyldig. Det inträffade kan till exempel anses vara en ren olyckshändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller inte.

Kvitton, foton, skisser

Bifoga kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in skadeanmälan. Fotografera skadan och skriv ner datum och tidpunkt.

Även en skiss från skadeplatsen kan vara bra att bifoga. Kommunen begär annars in nödvändiga handlingar och uppgifter från dig i samband med utredningen av skadan.

Handläggning och besked

När anmälan kommer in gör kommunen, och i vissa fall kommunens försäkringsbolag, en skadeståndsrättslig bedömning av det inträffade. När bedömningen är klar får du besked om Åtvidabergs kommun anser sig vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.

Anmälan

Kontakta kommunen för att få blankett till skadeanmälan.

Personuppgifter

Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende. De kan i vissa fall komma att lämnas ut till kommunens försäkringsbolag.