Vikasgrundens naturreservat

Vikasgrunden är ett vidsträckt undervattenslandskap långt ute i havet. Med sina täta blåmusselbankar och rödalgsängar är det ett viktigt område för Östersjöns marina liv. Vikasgrunden är en tillflyktsort för fisk och musselätande fågel.

Drygt åtta kilometer öster om Harstena, långt ute i Östersjön utbreder sig ett böljande undervattenslandskap, Vikasgrunden. Området är Östergötlands första marina utsjöreservat, ett viktigt steg i arbetet att bevara Östersjöns biologiska mångfald. Förr var Vikasgrunden ett fruktat undervattensrev, förrädiskt grunt mitt ute i Östersjön. Vraket i reservatets västra del vittnar om detta. Det förliste en ovädersnatt år 1890.

Ingen sten sticker upp över ytan utan den grundaste delen ligger på två meters djup. Men under ytan är topografin dramatisk med branta stup, blockrika sluttningar och ytnära klippor. En långsmal sprickadal med djup på 80 meter skär genom reseservatets västra del.

Blåmusslorna och rödalgerna är nödvändiga för havets biologiska mångfald. Rödalgerna skapar strukturer som är så viktiga för smådjur. Smådjuren är i sin tur föda åt fisk. Blåmusslorna är föda åt fåglar som ejder, alfågel, svärta och vigg. Blåmusslor är även viktiga genom sin filtrerande förmåga som bidrar till att förbättra vattenkvalitén.

Bottnarna ner till 30 meters djup domineras av hällar även om inslaget av block bitvis är stort. Här och var finns små fickor med sand och grus. På hårdbotten utbreder sig täta bestånd av rödalger ner till cirka 20 meters djup. Utbredda Blåmusselrev förekommer ända ner till 30 meters djup.

För dig som besökare

Området ligger långt ute till havs och har inga anordningar för dig som besökare.

Källa: Länsstyrelsen

Under ytan…