Stöd till föreningslivet

Kommunen stöder den lokala bildnings- och kulturverksamheten genom utdelning av årliga bidrag. Studieförbunden arrangerar studiecirklar och kurser inom många olika områden och en mycket viktig del av Valdemarsviks kulturliv bedrivs av föreningar och enskilda kulturarbetare.

Studieförbunden tilldelas bidrag i förhållande till verksamhetens omfattning och innehåll enligt fastställda beräkningsgrunder. Kulturaktörer (föreningar, enskilda personer m fl) kan söka bidrag till löpande verksamhet, särskilda projekt och investeringar.

Föreningar och enskilda kan även ansöka om att erhålla en svensk flagga eller fana.

För mer information, riktlinjer och ansökningsblanketter mm hänvisas till länkar och dokument i högerspalten.

Regionala och nationella bidrag

Som ett led i att sprida användandet av svenska flaggan delar Stiftelsen Sveriges Nationaldag varje år ut fanor till föreningar och organisationer i hela landet. Fanor delas bland annat ut av Kung Carl XVI Gustaf vid det officiella firandet av Nationaldagen på Skansen i Stockholm. Fanor delas också ut av Landshövdingarna runt om i Sverige. Ansök gärna redan nu om din förening önskar få en fana. Ansökan hittar du här: Ansökan om fana – nationell

Normer för kulturbidrag

Dessa normer är grunden för Valdemarsviks kommuns bidragsgivning till registrerade
kulturföreningar eller motsvarande föreningar och projekt i kommunen som till övervägande
del bedriver kulturverksamhet enligt nedan.

Det kommunala kulturbidraget är avsett att täcka en del av föreningens eller projektets
kostnader för kulturverksamhet såsom exv. kulturmiljövård, museiverksamhet, konst, musik,
teater, dans, film m.m.

Dessa normer reglerar inte allmän samlingslokals verksamhet, studiecirkelverksamhet, press
stöd, författarstöd, partistöd eller stöd till kyrkliga och fackliga organisationer m.fl. som
bedriver viss kulturverksamhet och som får bidrag på annat sätt.

Ansökan om bidrag görs på fastställd blankett och skickas in senast den 30 april till
Valdemarsviks kommun, sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur. Utbetalning av bidrag görs cirka två månader efter sista ansökningsdag.

Kommunalt kulturbidrag går till förening eller projekt som bedriver offentlig
kulturverksamhet i demokratiska former. Föreningar ska ha antagit stadgar och hålla
årsmöten där verkställande organ utses för det löpande arbetet.

Föreningen ska i samband med ansökan lämna in årsberättelse för föregående års
verksamhet som innehåller ekonomisk och verksamhetsmässig redogörelse. Den
ekonomiska berättelsen ska innehålla resultat- och balansräkning, vinst- och förlusträkning
samt revisionsberättelse.

Föreningen ska lämna in verksamhetsplan och budget för kommande år som antagits av
årsmötet samt kopia av justerat årsmötesprotokoll.

Kommunen ger i första hand kulturbidrag i form av ett allmänt verksamhetsbidrag baserat
på innehåll och omfattning av föreningens kulturverksamhet.

Kulturbidrag ges till särskilda projekt och arrangemang t.ex. inventeringar och
dokumentationer, kulturmiljövård, kulturprojekt, festivaler m.m. i kommunen.

I ansökan ska projektbeskrivning samt ändamål och kostnader redovisas. Om ni även sökt
det allmänna verksamhetsbidraget ska projektet bifogas vid sidan av det.

Beslutande kommunal instans är kommunstyrelsen som delegerat handläggning och
bidragsbeslut till kommunens kulturchef. Inom ramen för årligen tilldelade medel äger
kommunen rätt att variera tilldelningen med hänsyn till samlade ansökningar och åtgärder.

Kommunstyrelsen äger rätt att granska underlaget för bidragsansökan och i samråd med
föreningen kontrollera och bedöma hur tilldelade medel förvaltas.

Felaktigt sökta, erhållna och använda bidrag kan medföra återbetalningsskyldighet för
föreningen eller projektansvarig.