Stjärnö naturreservat

Reservatområdet består av ön Stjärnholmen, en mindre holme, Hingsthagsholmen och angränsande mark på halvön Stjärnö i Kattedalsfjärden vid Valdemarsviken.

Reservatet är kuperat med berg i dagen på många ställen. Nästan hela området är skogsklätt med skog i varierande ålder från äldre, tämligen orörd skog till ungskog och hygge. Stjärnö betas och även övriga delar bär spår av tidigare odling och bete.

Vattenområdet består i sin helhet av grunda bottnar i Kattedalsfjärden. Detta är en nästan avsnörd havsvik som utgör en mycket viktig rastlokal för fåglar och som sannolikt har unika undervattensvärden.

Reservatet har sådan karaktär att inga särskilda anordningar för friluftsliv anlagts.

För dig som besökare

I Stjärnö naturreservat finns ingen parkering eller andra anordningar för friluftslivet. Du är välkommen att besöka området efter egen förmåga men respektera tillträdesförbudet på Stjärnholmen. Hela Stjärnö udde ingår i en stor betesmark som betas av nötdjur på sommaren. Vi rekommenderar att du inte går in med hund under denna period eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva. Glöm inte att stänga grindar efter dig.

Källa: Länsstyrelsen

Stjärnö naturreservat