Arnö naturreservat

Arnö naturreservat tar dig tillbaka i tiden och visar hur skärgårdslandskapet såg ut vid förra sekelskiftet. Här kan du upptäcka luckiga barrskogar med fina, solbelysta gläntor och vackra orkidéklädda hällar.

På Valdermarsvikens sydsida ligger den utstickande udden Arnö. Större delen av reservatet består av betespräglad barrskog men här finns också öppna hagmarker och värdefulla strand- och vattenmiljöer.

Betet i de gamla skogarna innebär att skogen blir luckig och full av gräsbevuxna små gläntor. I öppna betesmarker och solbelysta gläntor växer en rik flora. Gullviva, jungfrulin, kattfot, spåtistel och mandelblomma tyder alla på en långvarig traditionell betesskötsel.

På yttre delen av Arnöudden växer en gammal hällmarkstallskog utan tydliga spår av bete. Här finns också intressanta berghällar med speciella veckade mönster. Dessa och många andra hällar i områden pryds av Adam och Eva. De vita och rosa orkidéerna pryder markerna i maj och juni tillsammans med stora mängder styvmorsviol.

För dig som besökare

En parkering finns utmed vägen till Kvädö och därifrån är det cirka 800 meters promenad till reservatet. Informationsskyltar om reservatet finns vid parkeringen samt på ytterligare några platser i området.

Källa: Länsstyrelsen

Arnö naturreservat