Kattedals gammelskogs naturreservat

Naturreservatet Kattedals gammelskog består till stor del av orörd skärgårdstallskog. Men här finns också områden med gran och lövträd.

En vandring i naturreservatet går över bergknallar och hällmarker täckta av lavar och mossor. Här finns det gott om gamla tallar med vridna knotiga grenar, men även biologiskt intressanta granmiljöer. Dessa miljöer hittar du främst i sänkor och vid blöta kärrkanter. I öster kan du se ut över omgivande kulturmarker i form av beten och strandängar.

Av trädslagen är tall vanligast. Lövträden består framför allt av ek, men även björk och asp. Skogen är cirka 150 år och har i stort sett varit orörd de senaste 50 åren. På marken breder blåbärsris och krusåtel ut sig. Du kan också hitta orkidén knärot och grönpyrola.

Det är gott om död ved i reservatet, stående och liggande i olika stadier av förmultning. Den döda veden är viktig som föda, växtplats eller skydd för många arter. Bland annat har ovanliga insekter som bronshjon och åttafläckig praktbagge hittats.

Till områdets sällsynta arter hör sprickporing, en ticka som bryter ner både liggande och stående träd. En annan är grenskäggslav som växer som långa skägg på gran och lövträd och kan bli upp till 50 cm lång. På fina mossar i den västra delen av naturreservatet växer tall och glasbjörk, skvattram och tuvull. Mossarna är viktiga miljöer för tjäder och andra fåglar. Många arter trivs och häckar i Kattedals gammelskog, bland annat flera arter hackspettar.

För dig som besökare

En parkering med plats för fem bilar ligger cirka 500 meter söder om reservatet utmed vägen in till Kattedals gård. Vid parkeringen finns ett fikabord och informationsskyltar. Från Tryserum kan du ta dig till reservatet till fots längs med Östgötaleden.

Från parkeringen startar en vandringsled som går in i reservatet och leder dig runt i en slinga. Den är markerad med blå stjärnor på orange bakgrund. Sammanlagt är det en promenad på drygt fyra kilometer som går över varierande terräng över stock och sten genom hällmarker och skog. Leden sammanfaller delvis med Östgötaleden.

Var uppmärksam på att det i området finns stående döda granar. Granarna har dött av granbarkborreangrepp och dessa träd blir lätt spröda och kan gå av.

Källa: Länsstyrelsen

Kattedals gammelskog