Väggö naturreservat

Väggö naturreservat har sedan länge haft en mycket viktig roll för havsörnens överlevnad i skärgården. Reservatet ligger i Gryts skärgård och är vackert att passera med sina dramatiska klippväggar. Var uppmärksam på, och respektera, hastighetsbegränsningarna. I reservatet råder även tillträdesförbud under perioden 1 februari till 15 augusti.

Väggö ligger i norra delen av Gryts skärgård och är ett naturreservat med sedan länge opåverkad skärgårdstallskog. Hällmarkstallskog dominerar i de höglänta partierna, medan det finns grandominerade partier i sänkor. Det finns även kärr och mossar som ger området drag av Kolmården trots läget mitt ute i skärgården.

På norra delen av Väggö finns rikt inslag av ek och andra ädellövträd liksom en rik markflora av lundtyp. Berggrunden är mager och består till största delen av gnejs. Utmed de östra branterna är berget imponerande högt och stupar brant ned i Östersjön i en markerad sydväst-nordostlig förkastning. Efter reservatets bildande har inget skogsbruk förekommit.

En fornlämning finns längs Väggös östra sida. Det är ett närmast runt röse som är 6-7 meter i diameter och 0,4 meter högt. Stenarna är 0,2-0,5 meter stora och i mittpartiet finns en större fördjupning. Röset ligger i en naturlig svacka på berget.

I reservatet råder tillträdesförbud under perioden 1 februari till 15 augusti. Vänligen respektera hastighetsbegränsningarna och tillträdesförbudet.

Källa: Länsstyrelsen

Föreskrifter

Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Väggö naturreservat från 2009.

Regler för dig som besökare i Väggö naturreservat:

 • Under perioden 1 februari till 15 augusti får du inte beträda den del av naturreservatet som har tillträdesförbud (se karta i reservatets beslut).
 • Du får inte landa med luftfarkost eller framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för vattenområdet där fordon får framföras i en hastighet av högst 10 knop.
 • Du får inte köra vattenskoter eller liknande motordrivna farkoster på ett störande sätt.
 • Du får tälta max två dygn i följd på samma plats.
 • Du måste hålla din hund kopplad.
 • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • För att bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiell verksamhet behöver du ha samråd med Länsstyrelsen.
 • För att anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet behöver du ha tillstånd av Länsstyrelsen.

Väggö naturreservat