Forsums gammelskogs naturreservat

Forsums gammelskog är unik genom sin storlek och alla gamla träd. Här finns dramatiska raviner, fuktiga dalgångar och lavklädda hällmarker. Många träd bär dessutom spår av bränder.

Den gamla skogen har fått stå orörd under många år och bara avverkats försiktigt av tidigare generationer. Här har träden därför utvecklats i långsam takt till riktigt stora bjässar. I ravinerna växer gamla granar, många täckta av gammelgranslav och kattfotslav långt upp på stammarna. Den ovanliga skalbaggen granbarkgnagare trivs i de allra äldsta granarna, där den avslöjar sig genom millimetersmå hål i barken.

Eftersom skogen i stor utsträckning fått växa i fred finns även en hel del lövträd som asp, björk och alm i området. På marken är det grönt av såväl ormbunkar som lingonris och blåbärsris. I de fuktiga säkorna kan du också känna den starka doften av skvattram.

I reservatet är det gott om död ved. Veden är viktig för många sällsynta insekter, lavar, svampar och fåglar som behöver döda träd för sin överlevnad. En ovanlig lav är den lilla dvärgbärgarlaven som växer på hård död ved av tall eller ek.

Kanske hör du spillkråkans trummande när du kommer vandrande på den markerade leden. Hackspetten trivs i just sådan här gammal skog och hackar gärna ut sitt bo i de grova asparna. Gammelskogen uppskattas också av tjäder och andra skogsfåglar.

Förr var det mycket vanligare med bränder i skogen. Även om det var länge sedan det brann i Forsums gammelskog kan du på många gamla tallar fortfarande se spår av bränder, så kallade brandljud.

För dig som besökare

Östgötaleden går igenom hela naturreservatet. En liten slinga går upp till Kattgullemossen och Kattgulletallen. En fyrahundraårig tall som står strax utanför reservatet. Glöm inte att smaka på källvattnet i den naturliga källan som finns efter stigen. Vid parkeringsplatsen finns informationsskylt, eldplats, vedförråd och bord.

Källa: Länsstyrelsen

Forsums gammelskog