Åsvikelandets naturreservat

Här finner du en bergig halvö med barrskog och en lång, flikig strandlinje. Ett stycke vildmark i södra delen av den östgötska skärgården.

Åsvikelandet omges av havsfjärdar och djupa vikar med höga och klippiga stränder. Åsvikelandet gränsar till två andra naturreservat; Kvädöfjärden och Torrö.

Stora delar av det kuperade Åsvikelandet är klädda med skog där bergsryggar och dalgångar avlöser varandra. Utmed havet finns barrskog som stått orörd under lång tid och liknar urskog.

De centrala delarna består av ett öppet odlingslandskap med mycket ek. På marken finner du en rik växtlighet med bland annat hässlebrodd, blåsippa och bergmynta.

Längs de långa stränderna som omger Åsvikelandet finns stora mängder fåglar. Till häckfåglarna hör ejder, vigg, skäggdopping, drillsnäppa, större strandpipare och rödbena.

För dig som besökare

Området är ett populärt utflyktsmål för bland annat fiskare och friluftsintresserade från hela Europa. Det finns gott om anordningar för besökare med cirka 2 mil vandringsled, vindskydd, grillplatser och en trevlig övernattningsstuga vid Kråkvik.

Källa: Länsstyrelsen

Föreskrifter

Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Åsvikelandets naturreservat från 1996.

Regler för besökare i Åsvikelandets naturreservat:

 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att spränga, borra, rista eller måla.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur.
 • Du måste hålla din hund kopplad.
 • Du får bara göra upp eld på särskilt anordnad eldplats.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte gräva upp växter, mossor eller lavar.
 • Du får förankra båt max två dagar i följd på samma strand.
 • Du får tälta max två dagar i följd på samma plats.
 • Du får inte ställa upp husvagn.
 • Du får inte köra motordrivet fordon.
 • Motorfordon får bara parkeras på särskilt anordnad parkeringsplats.

Åsvikelandets naturreservat