Gryts naturreservat

Östergötlands skärgård är unik. Här finns tusen och åter tusen öar, holmar, kobbar och skär som tillsammans utgör en arkipelag med mycket höga natur- och kulturhistoriska värden. Gryts naturreservat är en av dessa skärgårdspärlor.

Merparten av alla öar och skär i Gryts skärgård är skyddade som naturreservat eller i fågelskyddsområden. De sju delområden som tillsammans utgör Gryts naturreservat representerar de flesta av de mest skyddsvärda miljöerna i skärgården. Hällmarkstallskog med gamla knotiga träd är en vanlig syn.

Skärgården har varit befolkad i århundraden. Den huvudsakliga sysselsättningen har varit jakt, fiske och jordbruk. Sedan 1960-talets början har andelen bofasta i skärgården minskat. Under senare år har denna trend brutits och ett ökat intresse för denna boendemiljö kan skönjas.

Ibland finns ett tunnare jordtäcke på de yttersta skären, men oftast är de helt renskrapade så att berggrunden av gnejs och granit blottas. På större öar, eller där jord har lagras i skrevor och sänkor, finns skog, skogsbeten och betesmarker. Tillsammans med de naturgivna förutsättningarna har betet bidragit till en artrik flora och andra värden.

I reservatets yttersta delar i öster finns buskrika eller ibland kala småskär som ofta har en rik fågelfauna och särskild flora. På flera platser har inventeringar och dokumentation av vattenmiljön visat att det även finns höga skyddsvärden under ytan.

Den fauna och flora som hör hemma i skärgårdsmiljön är idag delvis hotad. Hoten utgörs av fritidsbåtar, fritidsbebyggelse och större skogsavverkningar. Även upphört bete och slåtter till följd av att skärgårdens jordbruksföretag läggs ner hotar den biologiska mångfalden. Luft- och vattenföroreningar är andra hot som kan påverka skärgårdens natur.

För dig som besökare

Gryts skärgård är ett omtyckt område för de som har tillgång till båt. I området finns många naturhamnar och andra platser som är väl utnyttjade av friluftslivet. Öarna inom Gryts naturreservat kan endast nås med egen båt. Inom reservatet kan stora delar av Gryts skärgård överblickas från den unika utsiktspunkten, Gubbö kupa.

Torrdass och soptunna finns på flera platser i Gryts skärgård, bland annat på Gubbön, Gubbö Långholm, Ytterö samt Innerö. I södra delen av Torrön finns grillplatser och rastbord.

Du befinner dig i en unik skärgårdsmiljö. Många av skärgårdens öar betas med får och nötdjur. Öar och mindre skär är också barnkammare för skärgårdens fåglar och andra djur – respektera det koppeltvång som gäller alla hundar. Eldning och grillning måste ske med stor försiktighet. Tag med ditt skräp till en sopstation.

Källa: Länsstyrelsen

Gryt naturreservat