Harsbo-Sverkerholms naturreservat

Harsbo-Sverkerholms naturreservat breder ut sig på ömse sidor om sjön Tjen och består av en vacker miljö med unika gammelekar, lövskogar och ekhagar. Harsbos och Sverkersholms gamla ekar är unika. De vidgreniga ekarna är alla mellan 500-1000 år gamla och är hem åt bland annat den hotade läderbaggen.

På Sverkersholms gamla tomt stod en gång “slottet” med omgivande vallgravar tills det förstördes av polackerna på 1590-talet. Slottet beskogas idag av en unik ädellövskog av ek, lind, ask och lönn.

Vid gården Harsbo står “Harsbo ekar”, som är åtta vidgreniga jätteekar. Ytterligare några vidgreniga ekar står vid torpet Eklund (Sverkersholm) och tillsammans utgör de områdets grövsta och mest värdefulla ekar. Harsbro ekar blev klassade som naturminnen 1937 Då fästes vackra beslag av gjutjärn med tre kronor på träden.

Områdena med de grova ekarna på Harsbo-Sverkersholm tillhör en av landets mest artrika och skyddsvärda miljöer. I reservatets ekar lever den hotade läderbaggen tillsammans med tjugotvå andra rödlistade och sällsynta skalbaggar. Ekspik är en av sju hotade och sällsynta lavar som hittats på de gamla ekarna.

Det är mycket ovanligt att just gamla ekar “överlevde” på mindre gårdar, efter det att Gustaf Wasa på 1500-talet, förklarat att träden var statens egendom och skulle användas som framtida skeppsbyggnadsmaterial. Ekar fick en fristat främst på de större godsen och på kyrkans marker.

Väster om Sverkersholm sträcker sig en vacker hagmark med glest stående ekar och enar. I många andra av reservatets betesmarker är restaurering genomförd och betesdrift med får finns. På en udde ut i sjön Tjen ligger Sverkersbo gamla tomt i en parklik miljö med ädellövträd.

För dig som besökare

Det finns två parkeringar för besökare till reservatet. Den ena ligger vid Harsbo norr om fjärden och har plats för tre bilar. Den andra ligger söder om fjärden vid ladugården i Sverkersholm och har plats för fyra till fem bilar. Vid denna parkering finns ett fikabord.

Hela reservatet betas av nötdjur och får. Det finns inga ingångar in till hagarna men du får en bra överblick av det öppna landskapet till fots från de små grusvägar som går genom området. Under sommarhalvåret då området betas rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Källa: Länsstyrelsen

Harsbo-Sverkersholm naturreservat