Torrö naturreservat

Längst i söder av Östergötlands skärgård ligger Torrö naturreservat. Här kan du uppleva skärgårdsnaturen med pinad tallskog, karga hällar, vackra blommor och ett rikt fågelliv.

Förutom huvudön Torrö ingår ett fyrtiotal andra öar i reservatet. Torrö är ett levande reservat med bofast befolkning och skärgårdsfiske på huvudön.

På de flesta av de större öarna växer hällmarkstallskog. Dessa martallar växer långsamt och blir knotiga eftersom de utsätts för stark vind och salt, samtidigt som de får kämpa för att få näring och vatten till sin försörjning. Många av träden är mycket gamla, rent av döda. De ger insekter och fåglar mat och husrum varför de är av stort värde för den biologiska mångfalden.

I jordfyllda sprickor på de gråa hällarna finner du växter som har speciella knep för att klara den tuffa miljön. Gul fetknopp och kärleksört sparar vätska i sina tjocka blad medan kråkvicker och andra ärtväxter kan ta upp näringsämnet kväve ur luften.

De mindre öarna och skären är ofta gödslade av fågelspillning. Denna näring gör att exempelvis den gula vägglaven kan lysa vackert på hällarna. Bland skärgårdens större fågelarter är gråtruten vanligast här. Ofta ser man även strandskata, drillsnäppa, roskarl, skarv, fisk-, silver- och skräntärna. Regelmässigt kan man se havsörnens majestätiska siluett.

I sundet mellan Åsvikelandet brukar man se den färggranna gravanden och tidvis stora flockar av knölsvan och storskrake. På ett par av holmarna häckar större strandpiparen. För den fågelintresserade är yttersta spetsen på Korsudden en mycket fin plats att studera fågelsträcken till havs under vår och höst.

På lilla Rotskär finns märkliga berggrundsformer; urgröpta hålor och mindre gångar som bildats genom vittring.

För dig som besökare

På Åsvikelandets naturreservat finns en parkering för besökare. Från denna parkering kan man komma till Torrö genom att gå eller cykla längs den cirka 3,5 kilometer långa så kallade Torrövägen. En vandringsled går runt Torrös mest sevärda naturavsnitt. Leden är sammanlänkad med Östgötaleden. Torrtoalett och soptunna finns på udden vid Skeppskroken norr om Torrö by. Informationsskyltar om naturreservatet finns uppsatta strax efter bron över Strömmen om man följer vägen från Åsvikelandet.

På Torrö finns en gammal renoverad lotsstuga som kan hyras genom markägarna för övernattning enstaka nätter. Vid kyrkogårdsudden i anslutning till lotsstugan har man en god utsikt över öppet hav och omgivande skärgård. Här kan fågelsträck skådas under vår och höst.

Källa: Länsstyrelsen

Föreskrifter

Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Torrö naturreservat från 2008.

Regler för besökare i Torrö naturreservat:

 • Du får inte skada fast naturföremål genom att borra, spränga, rista eller måla.
 • Du får inte spela musik på ett ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur.
 • Du måste ha din hund kopplad.
 • Du får bara göra upp eld på anvisad eldplats.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte skada vegetation eller gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar.
 • Du får förankra din båt max två dagar i följd på samma strand.
 • Du får tälta max två dygn i följd på samma plats.
 • Du får inte ställa upp eller parkera husvagn.
 • Du får inte framföra vattenskoter, vattenskidor eller annan båtdragen utrustning utanför den för vattenskoter tillåtna zonen i och kring farleden.
 • Observera att det finns två fågelskyddsområden i norra delen av reservatet, se karta nedan. Där är det tillträdesförbud under tiden 1 april till 10 juli.

Torrö naturreservat