Föreningsbidrag

Föreningslivet är viktigt och berikar Valdemarsviks kommun. Förenings- och projektstödet utgör ett verktyg i arbetet med att uppmuntra engagemang, delaktighet och samverkan i samhället. Föreningar och arrangörer som beviljas stöd får en förbättrad möjlighet att bedriva och utveckla sin verksamhet.

Syftet med stöden är att förbättra folkhälsan, att bidra till ett rikare kultur- och idrottsliv samt att öka delaktigheten och känslan av ett socialt sammanhang för invånare i Valdemarsviks kommun. Barn och ungas samt äldres rätt till förbättrad hälsa och deltagande i förenings- och fritidslivet prioriteras.

StödtypKan sökas av Ansökan senast
GrundstödFöreningar som uppfyller villkoren under allmänna bestämmelser1 maj
AktivitetsstödFöreningar som uppfyller villkoren under allmänna bestämmelser och bedriver verksamhet i gruppform för barn och unga i åldrarna 0-25 år samt för äldre + 65 år28 februari och 31 augusti
DriftstödFöreningar som uppfyller villkoren under allmänna bestämmelser och äger eller disponerar en anläggning1 maj
Investering- och upprustningsstödFöreningar som uppfyller villkoren under allmänna bestämmelser och äger eller disponerar en anläggning1 maj
LokalstödFöreningar som uppfyller villkoren under allmänna bestämmelser och har tillgång till egna eller hyrda lokaler1 maj
Arrangemang- och projektstödFöreningar, intressegrupper och enskilda arrangörer som arrangerar evenemang eller genomför projekt2 månader före arrangemanget/ projektet genomförs
Ungdomspotten ”snabbslanten”Ungdomar 13-25 år som genomför projektLöpande (inte juli)
KulturföreningsstödFöreningar som uppfyller villkoren under allmänna bestämmelser och bedriver kulturverksamhet i kommunen1 maj
Stöd till studieförbund och barnrättsorganisationerStudieförbund och barnrättsorganisationer med verksamhet i kommunen1 maj
Generella villkor

De generella villkoren gäller för alla stöd såvida inte annat anges. Felaktigt sökta och erhållna stöd kan medföra återbetalningsskyldighet.

För att erhålla kommunalt stöd ska föreningen:
1. vara en ideell och demokratiskt uppbyggd förening med en av årsmötet utsedd styrelse som arbetar efter fastställda stadgar
2. vara öppen för alla som önskar bli medlem (om det inte finns sakliga och godtagbara skäl för undantag). Föreningen ska verka i enlighet med RF 1 kap. 2 §
3. ha en kontinuerlig, och majoriteten av sin, verksamhet i Valdemarsviks kommun
4. ha minst 5 medlemmar där huvuddelen är stödberättigade (till stödberättigad medlem räknas den som varit medlem och som erlagt beslutad realistisk medlemsavgift under föregående år)
5. om föreningen bedriver ungdomsverksamhet ska verksamheten aktivt präglas av ett alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksfritt förhållningssätt
6. lämna in ansökan inom den tidsram som anges i detta dokument
7. skicka in de dokument som efterfrågas för varje enskilt stöd samt ställa de handlingar och räkenskaper som Valdemarsviks kommun efterfrågar till förfogande
8. använda beviljat stöd till det ändamål som angetts i ansökan, i enlighet med dessa villkor samt de villkor som gäller för det specifika stödet
9. inte ansöka om stöd för samma aktivitet som föreningen redan fått stöd för
10. i all marknadsföring ska det tydligt framgå att projektet/arrangemanget stöds av Valdemarsviks kommun. Det görs genom att aktuell version av Valdemarsvik kommuns logotype används

Digitalt föreningsregister

För att kunna söka grundstöd, aktivitetsstöd, driftstöd, investerings- eller upprustningsstöd samt lokalstöd krävs det att föreningen är registrerad i Valdemarsviks kommuns föreningssystem FRI. Samma krav finns även för de föreningar som söker kulturföreningsstöd.

Föreningens stadgar ska skickas in till Valdemarsviks kommun i samband med registrering i föreningsregistret. Om stadgarna ändras ska de skickas in till kommunen på nytt.

Ej stödberättigade föreningar

Stöd betalas inte ut till föreningar vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga, fackliga eller ekonomiska intressen. Stöd betalas inte heller ut till föreningar knutna till försvaret, politiska föreningar, religiösa föreningar, studentföreningar eller föreningar som i huvudsak får sitt stöd från annat håll än från kommunen.

Återrapportering

Återrapportering av antalet sökta stöd och utbetalningar görs årligen till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tolkningsföreträde

Valdemarsviks kommunstyrelse fattar beslut om stöden och förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde gällande dessa riktlinjer.

Ändamål

Grundstödet syftar till att uppmuntra förekomsten av föreningar och viljan att organisera sig som ideell förening. Grundstödet ska bidra till ett rikare föreningsliv och även öka delaktigheten och känslan av ett socialt sammanhang för invånare i Valdemarsviks kommun.

Villkor: Föreningen ska leva upp till de generella villkoren för föreningsstöd.

Stödets storlek: 2023 uppgår stödet till 500 kr per förening och 20 kr per stödberättigad medlem (beloppen indexregleras årligen) Om de ansökta beloppen överstiger budget fördelas stödet mellan föreningarna utifrån hur stor andel av budgeten varje förening sökt och har rätt till.

Ansökan: Ansökan lämnas in senast 1 maj.
Föreningen ska i samband med ansökan lämna in årsberättelse för föregående års verksamhet som innehåller ekonomisk och verksamhetsmässig redogörelse. Den ekonomiska berättelsen ska innehålla resultat- och balansräkning, vinst- och förlusträkning samt revisionsberättelse.

Besluts- och utbetalningsprocess:  Stödet betalas ut senast 2 månader efter sista ansökningsdatum.

En stickprovskontroll kommer genomföras en gång per år. 2-5 ansökningar av det totala antalet ansökningar som lämnats in till kommunen kommer granskas särskilt.

Ändamål: Aktivitetsstödet syftar till att främja barn och ungas samt äldres rätt till förbättrad hälsa och deltagande i föreningslivet genom att uppmuntra verksamhet i gruppform bland barn och unga samt äldre.

Villkor: 
• Föreningen ska leva upp till de generella villkoren för föreningsstöd.
• Föreningen ska ha en aktivitet med minst 5 deltagare i åldrarna 0-25 år eller + 65 år.
• Om föreningen kan få stöd från ett studieförbund för en aktivitet ska föreningen i första hand ansöka om stöd från det förbundet.
• Om föreningen får stöd från ett studieförbund får föreningen inte ansöka om aktivitetsstöd för samma aktivitet.

Stödets storlek: 2023 uppgår stödet till 35 kr per stödberättigad medlem och aktivitet (beloppet indexregleras årligen)
Om de ansökta beloppen överstiger budget fördelas stödet mellan föreningarna utifrån hur stor andel av budgeten varje förening sökt och har rätt till.

Ansökan: Ansökan kan lämnas in två gånger per år. För perioden 1 januari till och med 30 juni lämnas ansökan in senast 31 augusti. För perioden 1 juli till och med 31 december lämnas ansökan in senast 28 februari.
Föreningen ska i samband med ansökan lämna in årsberättelse för föregående års verksamhet som innehåller ekonomisk och verksamhetsmässig redogörelse. Den ekonomiska berättelsen ska innehålla resultat- och balansräkning, vinst- och förlusträkning samt revisionsberättelse.
Föreningen ska även skicka in närvarokort i samband med att stödet söks.

Besluts- och utbetalningsprocess:  Stödet betalas ut senast 2 månader efter sista ansökningsdatum.

En stickprovskontroll kommer genomföras en gång per år. 2-5 ansökningar av det totala antalet ansökningar som lämnats in till kommunen kommer granskas särskilt.

Ändamål: Driftstödet syftar till att täcka en del av föreningarnas skötselkostnad för den egna anläggningen. Det kan exempelvis handla om skötsel av fotbollsplaner, ridanläggningar, elljusspår eller kartframställning. En lista över vilken typ av anläggningar som berättigar stöd finns i bilaga 1. Bidraget ska förbättra föreningars möjlighet att bidra till ett rikare föreningsliv, förbättra folkhälsan samt öka delaktigheten och känslan av ett socialt sammanhang för invånare i Valdemarsviks kommun.

Villkor:
• Föreningen ska leva upp till de generella villkoren för föreningsstöd.
• Anläggningen ska ägas eller genom ett längre avtal (minst ettårigt) eller liknande disponeras av föreningen.
• Anläggningen ska vara belägen i Valdemarsviks kommun.
• Anläggningen ska vara i sådant skick, tillgänglig och av sådan typ som krävs för att föreningens verksamhet ska kunna bedrivas.
• Föreningen ska ha haft tillgång till anläggningen största delen av tiden 12 månader innan stödet söks.

Stödets storlek: Stödets storlek varierar beroende på vilken eller vilka anläggningar föreningen har. Se bilaga 1

Om de ansökta beloppen överstiger budget för stödet prioriteras de föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.
En del av budgeten till driftstödet är särskilt öronmärkt för ansökningar som gäller samlingslokaler. Kommunstyrelsen beslutar om hur stort belopp respektive förening som ansökt om driftstöd för samlingslokaler ska få.

Ansökan: Ansökan lämnas in senast 1 maj.
Föreningen ska i samband med ansökan lämna in årsberättelse för föregående års verksamhet som innehåller ekonomisk och verksamhetsmässig redogörelse. Den ekonomiska berättelsen ska innehålla resultat- och balansräkning, vinst- och förlusträkning samt revisionsberättelse.
Föreningen ska i ansökan tydligt beskriva den verksamhet som planeras bedrivas vid anläggningen samt den verksamhet som bedrivits under föregående år vid respektive anläggning.

Besluts- och utbetalningsprocess:  Stödet betalas ut senast 2 månader efter sista ansökningsdatum.

En stickprovskontroll kommer genomföras en gång per år. 2-5 ansökningar av det totala antalet ansökningar som lämnats in till kommunen kommer granskas särskilt.

Ändamål: Investerings- och upprustningsstödet riktar sig till föreningar med egen eller långsiktigt arrenderad anläggning vid nyanläggningar, om- och tillbyggnader samt reparationer. Anläggningen ska vara av sådan typ som krävs för att föreningens verksamhet ska kunna bedrivas. Syftet med stödet är att förbättra föreningars möjlighet att bidra till ett rikare föreningsliv, förbättra folkhälsan samt öka delaktigheten och känslan av ett socialt sammanhang för invånare i Valdemarsviks kommun.

Villkor:
• Föreningen ska leva upp till de generella villkoren för föreningsstöd.
• Anläggningen ska ägas eller genom ett längre avtal (minst ettårigt) eller liknande disponeras av föreningen.
• Anläggningen ska vara belägen i Valdemarsviks kommun.
• Anläggningen ska vara av sådan typ som krävs för att föreningens verksamhet ska kunna bedrivas.
• Om föreningen kan få statligt stöd för en investering är föreningen skyldig att utnyttja det stödet.
• Föreningen ska ha haft tillgång till anläggningen största delen av tiden 12 månader innan stödet söks.

Stödets storlek: Föreningar kan ansöka om maximalt 10 000 kronor. För högre belopp krävs en ansökan som kommunstyrelsen prövar i varje enskilt fall.
Om de ansökta beloppen överstiger budget för stödet prioriteras de föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Ansökan: Ansökan lämnas in senast 1 maj.
Föreningen ska i samband med ansökan lämna in årsberättelse för föregående års verksamhet som innehåller ekonomisk och verksamhetsmässig redogörelse. Den ekonomiska berättelsen ska innehålla resultat- och balansräkning, vinst- och förlusträkning samt revisionsberättelse.
Stödet söks innan investeringen genomförs. Föreningen ska tydligt beskriva vilken typ av investeringar som ska göras.

Besluts- och utbetalningsprocess: Inom 2 månader efter ansökningstidens utgång får föreningen besked om stödets storlek. Kvitton för genomförda investeringar ska vara inlämnade inom 1 år. Stödet betalas ut 2 månader efter att kvitton redovisats. Observera att beslut- och utbetalningsprocessen kan förlängas om en förening ansöker om mer än 10 000 kr eftersom kommunstyrelsen då måste fatta beslutet.

En stickprovskontroll kommer genomföras en gång per år. 2-5 ansökningar av det totala antalet ansökningar som lämnats in till kommunen kommer granskas särskilt.

Ändamål: Lokalstödet avser att täcka en del av föreningens lokalkostnader och riktar sig till föreningar som antingen har egna lokaler eller som hyr lokaler. Syftet med stödet är att förbättra föreningars möjlighet att bidra till ett rikare föreningsliv, förbättra folkhälsan samt öka delaktigheten och känslan av ett socialt sammanhang för invånare i Valdemarsviks kommun.

Villkor:
• Föreningen ska leva upp till de generella villkoren för föreningsstöd.
• Föreningen ska ha tillgång till egna eller hyrda lokaler.
• Föreningen kan få stöd för hyreskostnader samt kostnader för el och värme.
• Föreningen ska ha haft tillgång till lokalen största delen av tiden 12 månader innan stödet söks.
• Föreningar kan inte ansöka om stödet för lokaler som de hyr subventionerat av kommunen.

Stödets storlek:
50 % av de faktiska kostnaderna men maximalt 5 000 kr per förening.
Om de ansökta beloppen överstiger budget för stödet prioriteras de föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Ansökan:
Ansökan lämnas in senast 1 maj.
Föreningen ska i samband med ansökan lämna in årsberättelse för föregående års verksamhet som innehåller ekonomisk och verksamhetsmässig redogörelse. Den ekonomiska berättelsen ska innehålla resultat- och balansräkning, vinst- och förlusträkning samt revisionsberättelse.
Lokalkostnaderna ska styrkas. Om lokalen hyrs ska lokalkostnaderna styrkas genom intyg av hyresvärd och om föreningen har egna lokaler ska kostnaderna styrkas av föreningens ordförande.

Besluts- och utbetalningsprocess: Stödet betalas ut senast 2 månader efter sista ansökningsdatum.

En stickprovskontroll kommer genomföras en gång per år. 2-5 ansökningar av det totala antalet ansökningar som lämnats in till kommunen kommer granskas särskilt.

Ändamål: Arrangemang- och projektstödet syftar till att bidra till ett rikare fritidsliv i Valdemarsviks kommun. Stödet riktar sig till både föreningar, intressegrupper och enskilda arrangörer som är verksamma i Valdemarsviks kommun.
Stödet kan sökas för enskilda och återkommande publika arrangemang samt för projekt.

Villkor:
• Vara en förening, intressegrupp eller enskild arrangör verksam i Valdemarsviks kommun.
• Arrangera publikt arrangemang (inte enbart för begränsad grupp exempelvis medlemmar) i Valdemarsviks kommun.
• Arrangemanget ska ha lokal anknytning och vara av allmänintresse för kommuninvånarna eller bedömas ha en positiv påverkan på turism- och besöksnäringen i kommunen.
• Om stödet söks av en förening gäller de allmänna bestämmelserna.
• Om stödet söks av en intressegrupp eller enskild arrangör gäller punkt 5-10 i de allmänna bestämmelserna samt att arrangemanget eller projektet genomförs i enlighet med RF 1 kap 2 §.

Stödets storlek: Arrangörer kan ansöka om maximalt 10 000 kronor. För högre belopp krävs en ansökan som kommunstyrelsen prövar i varje enskilt fall.
Om de ansökta beloppen överstiger budget fördelas stödet mellan föreningarna utifrån hur stor andel av budgeten varje förening sökt.

Ansökan: Ansökan lämnas in senast 2 månader före arrangemanget eller projektet genomförs.
Ansökan ska innehålla en redogörelse för arrangemangets program respektive projektets innehåll och mål. Ansökan ska även innehålla en redogörelse för under vilken tidsperiod arrangemanget eller projektet planeras pågå samt en finansieringsplan (exempelvis kostnader för program, lokal, annonser, eventuella biljettintäkter och annat erhållet stöd).

Besluts- och utbetalningsprocess: Besked om stödet beviljas eller inte meddelas inom 2 månader, det vill säga innan arrangemanget eller projektet genomförs. Stöd betalas ut senast 2 månader efter genomförande om inte särskilda skäl föreligger. Observera att beslut- och utbetalningsprocessen kan förlängas om en förening ansöker om mer än 10 000 kr eftersom kommunstyrelsen då måste fatta beslutet.

En stickprovskontroll kommer genomföras en gång per år. 2-5 ansökningar av det totala antalet ansökningar som lämnats in till kommunen kommer granskas särskilt.

Ändamål: Syftet med ungdomspotten eller ”snabbslanten” är att stimulera ungdomar i Valdemarsviks kommun att planera och genomföra egna projekt. Målet är att öka barns och ungdomars delaktighet och medskapande i deras fritidssysselsättning samt att stärka deras självförtroende. För stödet gäller inte de allmänna bestämmelserna.

Villkor:
• Kan inte sökas av någon förening utan söks istället av enskilda eller grupper av enskilda personer.
• Personer kan söka stödet från och med året de fyller 13 till och med året de fyller 25.
• Arrangera en publik aktivitet (inte enbart för begränsad grupp t ex medlemmar) i Valdemarsviks kommun.
• Projektet ska vara alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksfritt.

Stödets storlek: Maximalt 5 000 kr per projekt.

Ansökan: Ansökan kan lämnas in under hela året med undantag för juli månad.
Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av den planerade aktiviteten. Av beskrivningen ska det framgå när projektet ska genomföras, ungefär hur lång tid det kommer pågå och en ungefärlig beräkning av kostnaden (exempelvis hyra av lokal eller utrustning, arvode till en artist, resekostnader).
Ansökan ska innehålla en redogörelse för arrangemangets program, när och var det äger rum samt en finansieringsplan (exempelvis kostnader för program, lokal, annonser, eventuella biljettintäkter och annat erhållet stöd).

Besluts- och utbetalningsprocess: Stödet betalas ut så snart som möjligt, senast inom en vecka.

En stickprovskontroll kommer genomföras en gång per år. 2-5 ansökningar av det totala antalet ansökningar som lämnats in till kommunen kommer granskas särskilt.

Ändamål: Det kommunala kulturstödet är avsett att täcka en del av föreningens kostnader för kulturverksamhet med fokus på aktiviteter. Det kan exempelvis handla om konst, scenkonst, evenemang, föreläsningar, film och andra kulturuttryck.
Kulturstödet ska bidra till ett rikare kultur- och föreningsliv samt öka delaktigheten och känslan av ett socialt sammanhang för invånare och besökare i Valdemarsviks kommun.

Villkor:
• Stödet kan sökas av registrerade kulturföreningar eller motsvarande föreningar eller projekt som bedriver kulturverksamhet i kommunen.
• Föreningar som söker stödet ska leva upp till de generella villkoren för föreningsstöd.

Stödets storlek: Stödets storlek beräknas utifrån innehåll och omfattning av föreningens kulturverksamhet.
Om de ansökta beloppen överstiger budget fördelas stödet mellan föreningarna utifrån hur stor andel av budgeten varje förening sökt och har rätt till.

Ansökan: Ansökan lämnas in senast 1 maj.
Föreningen ska i samband med ansökan lämna in verksamhetsberättelse för kommande år samt årsberättelse för föregående års verksamhet som innehåller ekonomisk och verksamhetsmässig redogörelse. Den ekonomiska berättelsen ska innehålla resultat- och balansräkning, vinst- och förlusträkning samt revisionsberättelse.

Besluts- och utbetalningsprocess: Stödet betalas ut senast 2 månader efter sista ansökningsdatum.

En stickprovskontroll kommer genomföras en gång per år. 2-5 ansökningar av det totala antalet ansökningar som lämnats in till kommunen kommer granskas särskilt.

Ändamål: Stödet till studieförbund och barnrättsorganisationer syftar till att ge studieförbunden och barnrättsorganisationer ett verksamhetsstöd. För stödet gäller inte de allmänna bestämmelserna.

Villkor:
• Studieförbundet ska bedriva verksamhet i Valdemarsviks kommun
• Studieförbundet ska vara demokratiskt uppbyggd och styras av stadgar samt av årsmötet utsedd styrelse. Studieförbundet ska vara öppet för alla och verka i enlighet med RF 1 kap. 2 §.
• Barnrättsorganisationen ska bedriva verksamhet riktad mot barn- och ungdomar i Valdemarsviks kommun.

Stödets storlek:
Storleken på stödet till studieförbund följer särskild fördelningsmodell och avtal. 2 % av den totala budgeten är avsedd för barnrättsorganisationer.

Ansökan:
Studieförbund som söker verksamhetsstöd ska, via Bildningsförbundet Östergötland, årligen redovisa verksamheten i Valdemarsviks kommun samt redovisa studietimmar enligt fördelningsmodellen.
Studieförbund ska också inkomma med verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt uppgifter om styrelsens sammansättning och revisionsberättelse.
Barnrättsorganisationer ska lämna in ansökan senast 1 maj tillsammans med verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget, stadgar samt revisionsberättelse.

Besluts- och utbetalningsprocess:
Gällande stödet till studieförbund inkommer bildningsförbundet Östergötland med en samlad verksamhetsredovisning samt studietimmar enligt fördelningsmodellen under den första veckan i maj. Beslut och utbetalning sker senast första veckan i september.
Stödet till barnrättsorganisationer betalas ut senast 2 månader efter sista ansökningsdatum.