Rätt till tillgång (registerutdrag)

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Registerutdraget ska bland annat ange ändamålen med behandlingen, kategorier utav personuppgifter som behandlingen gäller, mottagarare av personuppgifter som lämnats eller ska lämnas ut samt om något av dessa avser tredjeländer samt internationella organisationer.

Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgifter om namn, adress, personnummer samt hos vilken personuppgiftsansvarig du begär utdraget hos.

Registerutdraget skickas sedan med rekommenderat brev alternativt lämnas ut efter legitimering. Detta för att säkerställa att uppgifterna lämnas till rätt person.