Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller nämnd) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen går till. Det är alltså ingen specifik medarbetare på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig.

Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska behandlingen av personuppgifter till ett personuppgiftsbiträde, ansvaret för behandlingen kan dock aldrig överlåtas från den ansvariga till biträdet.

Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Dess personal får enbart behandla personuppgifter som är nödvändiga för ett specifikt ändamål och under en begränsad tid.

I Valdemarsviks kommun finns följande personuppgiftsansvariga;

  • Kommunstyrelsen,
  • Miljö- och byggnämnden,
  • Sociala myndighetsnämnden
  • Valnämnden
  • Överförmyndaren.
  • Även de kommunala bolagen, VETAB och CVAB, är enskilda personuppgiftsansvariga.

Kontaktuppgifter

Postadress; Berörd personuppgiftsansvarig, Storgatan 37, 615 80 Valdemarsvik

Email;  dataskydd@valdemarsvik.se (ange vilken personuppgiftsansvarig och vad ärendet avser i rubriken).

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud finns på följande länk: https://www.valdemarsvik.se/kommun/kommun-politik/personuppgiftshantering/dataskyddsombud/