Vanliga frågor och svar

Nedan finner ni de frågor och svar på ofta förekommande frågor avseende personuppgiftshantering.

Frågor och svar

Dataskyddsförordningen medger att nationell lagstiftning går före bestämmelserna i dataskyddsförordningen därmed har offentlighetsprincipen företräde mot vad som sägs i dataskyddsförordningen. Offentlighetsprincipen uttrycks i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och innebär att alla handlingar (pappersdokument samt elektroniska handlingar) som är inkomna till en myndighet, eller upprättade hos myndigheten, och som förvaras hos myndigheten, är som huvudregel offentliga. Något som kan utgöra ett undantag mot detta är sekretess vilket regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Dataskyddsförordningen hindrar inte myndigheter och andra organ att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Denna princip är reglerad i svensk grundlag och är viktig eftersom principen medger en möjlighet att granska myndigheters arbete.

Respektive nämnd i Valdemarsviks kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att respektive behandling sker på ett lagligt sätt.

I Valdemarsviks kommun finns följande nämnder; kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, valnämnden och överförmyndaren.

Valdemarsviks kommun får främst dina personuppgifter från dig själv genom blanketter, e-post och telefonsamtal. Dessa personuppgifter används sedan för att handlägga ditt ärende. Personuppgifter kan även inkomma från övriga myndigheter, dess register samt allmänhet.

Valdemarsviks kommun behandlar de uppgifter som inkommer till oss eller de som vi måste inhämta för att handlägga ett ärende enligt lag. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, personnummer och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Valdemarsviks kommun har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig enligt lagstiftning, genom allmänintresse eller avtal.

Dina personuppgifter används av Valdemarsviks kommuns medarbetare och de personuppgiftsbiträden som Valdemarsviks kommun har ett personuppgiftsbiträdesavtal med. Valdemarsviks kommun vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Med begreppet “tredje land” menas länder utanför den europeiska unionen.

Valdemarsviks kommun överför själva inga personuppgifter till tredjeland. Om ett personuppgiftsbiträde ska göra en sådan överföring krävs personuppgiftsansvariges godkännande före överföringen sker. Överföringen ska i sådant fall ske med en adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen.

Alla handlingar som inkommer och upprättas hos kommunen är allmänna handlingar. Utgångspunkten för allmänna handlingar är att de ska bevaras. Om det finns ett undantag för detta finns det angivet i kommunens dokumenthanteringsplaner.

Valdemarsviks kommun värnar om din integritet. Valdemarsviks kommun arbetar med att ständigt vidta tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Valdemarsviks kommun använder sig inte av automatiserat beslutsfattande. Varje ärende handläggs och beslutas utav en fysisk handläggare.