Klagomål och skadestånd

Här kan du läsa mer om hur du gör när du vill klaga på hur Valdemarsviks kommun hanterat dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om hur klagomål hanteras.

Klagomål

Den som anser att någon behandlar personuppgifter om den registrerade i strid med dataskyddsförordningen kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till den som framfört klagomålet. Datainspektionen måste meddela om tillsyn ska inledas eller inte inom tre månader efter att klagomålet inkommit. Om den klagande inte får besked inom den tiden, kan han eller hon vända sig till domstol för att begära besked.

Klagomål skickas direkt till Datainspektionen.

Skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

Ett personuppgiftsbiträde kan också bli skadeståndsansvarigt om denne har brutit mot de bestämmelser som specifikt riktar sig till biträden eller har behandlat uppgifter i strid med den ansvariges instruktioner.

Den som har lidit skada har i princip rätt att få ersättning för hela skadan av antingen den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. En personuppgiftsansvarig eller ett biträde har dock ingen skyldighet att betala ersättning om de kan visa att de inte på något sätt är ansvariga för skadan.

Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.