Dataskyddsombud

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att utföra kontroller, ge informationsinsatser, vara kontaktperson för tillsynsmyndigheten, vara kontaktperson för den som är registrerad och personalen inom organisationen.

Valdemarsviks kommun har utsett dataskyddsombud för samtliga personuppgiftsansvariga (nämnder), se kontaktuppgifter till varje personuppgiftsansvarig under rubriken Personuppgiftsansvarig.