Centrumutveckling

I Valdemarsviks kommun finns en större tätort, tillika kommunens centralort. Orten är vackert belägen vid den unika fjord som Valdemarsviken utgör. I centrumkärnan finns en huvudgata, Storgatan. Det är en 800 meter lång trafikerad gata, kantad av butiker och bostäder. Där samsas bilar, bussar och lastbilar i en kontinuerlig strömning. Längst med gatan parkerar bilar, och på båda sidorna finns trottoarer för fotgängare. Näringslivet kring gatan består till stor del av tjänster, restauranger och en del butiker inom detaljhandeln.

I nära anslutning finns dagligvaruhandel, som Ica Supermarket och Systembolaget, torgytor och parkeringsplatser. Centrumet omfattar även strandlinje i norr som idag inrymmer ställplatser för husbilar, bryggor för båtar och några äldre byggnader med få näringar. På södra sidan av viken finns några båtplatser, minigolfbana och ett stationshus. Längre ut längs med södra kajen finns industrinäringar och en större kaj.

Under åren har utveckling av centrumbilden varit aktuell för att förbättra tillgängligheten, säkerheten och attraktiviteten. Det finns olika förslag kring hur detta skulle kunna ske och för att få fram så många goda idéer och lösningar som möjligt har man samlat näringar, fastighetsägare, tjänstepersoner och politiker för att komma framåt i frågorna. Det finns ett KS-antaget förslag att skapa ett gångfartsområde* på Storgatans mest centrala del och man fortsätter bearbeta utformningen för att optimera attraktivitet, säkerhet och tillgänglighet. Testperiod är planerad sommaren 2020 från den 22 juni till mitten av augusti. Den 25 augusti är ett utvärderingsmöte planerat i Stora Studion (Funkishuset).

Här samlar vi det material som har med centrumutvecklingen att göra.

* Med gångfartsområde avses ett område där trafiken sker på fotgängares villkor. Fordon får inte framföras i hastigheter högre än gångfart och fordon har väjningsplikt mot gående. Fordon får endast parkeras på markerade parkeringsplatser. Till skillnad från gågator är motordriven genomfartstrafik tillåten och varutransporter får ske.

Välkommen att återkomma om frågor uppstår.