Centrumutveckling

I Valdemarsviks kommun finns en större tätort, tillika kommunens centralort. Orten är vackert belägen vid den unika fjord som Valdemarsviken utgör. I centrumkärnan finns en huvudgata, Storgatan. Det är en 800 meter lång trafikerad gata, kantad av butiker och bostäder. Där samsas bilar, bussar och lastbilar i en kontinuerlig strömning. Längst med gatan parkerar bilar, och på båda sidorna finns trottoarer för fotgängare. Näringslivet kring gatan består till stor del av tjänster, restauranger och en del butiker inom detaljhandeln.

I nära anslutning finns dagligvaruhandel, som Ica Supermarket och Systembolaget, torgytor och parkeringsplatser. Centrumet omfattar även strandlinje i norr som idag inrymmer ställplatser för husbilar, bryggor för båtar och några äldre byggnader med få näringar. På södra sidan av viken finns några båtplatser, minigolfbana och ett stationshus. Längre ut längs med södra kajen finns industrinäringar och en större kaj.

Under åren har utveckling av centrumbilden varit aktuell för att förbättra tillgängligheten, säkerheten och attraktiviteten. Det finns olika förslag kring hur detta skulle kunna ske och för att få fram så många goda idéer och lösningar som möjligt har man samlat näringar, fastighetsägare, tjänstepersoner och politiker för att komma framåt i frågorna. Det finns ett förslag att skapa ett gångfartsområde på Storgatans mest centrala del. Detta förslag är inte antaget och man fortsätter bearbeta olika idéer i en arbetsgrupp som finns presenterad i en kolumn till höger.

Här samlar vi det material som har med centrumutvecklingen att göra.

Välkommen att återkomma om frågor uppstår.