Kommunens beredskap

Valdemarsviks kommun ansvarar för de invånare som bor, vistas eller befinner sig på besök i kommunen, såväl under normala förhållanden, som under en kris. Under en krissituation har kommunen också ansvaret för att verksamheter inom kommunen fungerar, såsom äldreomsorg, skola, räddningstjänst, fjärrvärme och vattenförsörjning.

Under en kris har kommunen ett geografiskt områdesansvar vilket innebär att kommunen ska (om så behövs) samverka med andra kommuner, länsstyrelsen, myndigheter och företag som berörs av krisens händelseförlopp. Beroende på hur stor krisen är avgör hur många andra aktörer och organisationer som blir inblandade i händelsen. Vid en olycka där fler kommuner drabbas samtidigt blir länsstyrelsen ansvarig för att samordna arbetet på regional nivå.

Kommunens organisation för krisledning

Vid omfattande händelser som inte kan hanteras i den egna verksamheten har kommunen en särskild krisledningsorganisation, en så kallad stab. Kommunen ska i första hand fungera i sin ordinarie organisation och verksamhet men när förstärkning vid en händelse behövs träder krisledningsstaben in.

Varje specifik händelse avgör när och om krisledningsorganisationen ska träda i kraft. Staben består består av kommundirektör, stabschef, säkerhetssamordnare, kommunikatörer och ytterligare administrativa resurser. Beroende på vad som inträffat avgör vilka funktioner i staben som involveras och på vilket sätt.

Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden träder i kraft om händelsen är så pass allvarlig att kommunens krisledningsorganisation inte kan hantera händelsen med egna resurser. Krisledningsnämnden och dess ordförande är då högst ansvariga inom kommunen vid en extraordinär händelse.

Vad är extraordinär händelse?

Begreppet ”extraordinär händelse” är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Extrem väderlek kan till exempel vara en ordinär händelse. Det beror på hur många människor som drabbas och vilka funktioner i samhället som blir lidande. På samma sätt är det med elavbrott. Under den kalla årstiden kan strömavbrott drabba hårdare än under sommaren. Allvarlig smitta, utsläpp av farliga ämnen och hot om våld och terrorism är fler exempel på vad som kan kallas extraordinär händelse.

POSOM – krisstöd

Vid en omfattande extraordinär händelse finns kommunens POSOM grupp till stöd och hjälp. Det är en krisstödsgrupp som arbetar med det psykiska och sociala omhändertagandet och det akuta omsorgsbehovet vid en krissituation, stora olyckor mm.

POSOM i Valdemarsvik består av en ledningsgrupp och en krisstödsgrupp med representanter från kommunen, Regionen och Svenska kyrkan samt vid behov även Räddningstjänst och Polis.

POSOM som är en del av Valdemarsviks kommuns övriga krisorganisation, är en extra resurs att tillgå vid oväntade och akuta händelser. Gruppens uppdrag är att erbjuda akut krisstöd och krisbearbetning samt att förebygga psykisk ohälsa på sikt.

POSOM kan hjälpa till med;

  • Socialt stöd, praktiskt och emotionellt i den akuta fasen – stödperson.
  • Hjälpa människor vidare efter den akuta insatsen till andra resurser i samhället för hjälp på längre sikt.
  • Vara behjälplig med att upprätta informations- och stödcentrum för anhöriga och vänner.
  • Samverkanspartner med övriga aktörer som är inblandade i händelsen.

Kontakt­uppgifter

Telefonnummer till kommunens växel och medborgarservice vid extraordinär händelse är 0123-191 00.

Du kan även ringa 113 13 som är Sveriges nya nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

All information som lämnas på 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi, större trafikolycka eller en översvämning. Du kan också ringa och lämna upplysningar till 113 13.