Vad kan inträffa?

I Sverige har vi varit utsatta för allvarliga händelser av varierande karaktär, stora som små. Vissa händelser är lättare att förutspå medan andra uppstår helt utan förvarning.

Oljeutsläppet i Tjörn 2011 och självmordsbombaren i centrala Stockholm 2010 är några exempel på allvarliga händelser som inträffat. Likaså upploppen och den så kallade sociala oron i några av Stockholms läns kommuner år 2013 då minst hundra bilar sattes i brand, andra bränder anlades och stenkastning mot polis och räddningstjänst förekom.

Det är svårt att veta vilka konsekvenser en kris för med sig eftersom en rad olika faktorer även påverkar händelsens karaktär. Årstid kan exempelvis vara en sådan faktor.

Exempel på allvarliga händelser:

 • Smitta och pandemi
 • Avbrott och störning i elektronisk kommunikation
 • Elavbrott
 • Extrema väderförhållanden
 • Bränder
 • Oljeutsläpp
 • Utsläpp av farliga ämnen
 • Störningar i vattenförsörjningen
 • Översvämningar
 • Störningar i transportsystem
 • Våldsamma upplopp
 • Terrorattentat

Risken för att ovan exempel ska inträffa i Sverige är dock relativt liten, men det är viktigt att vara medveten om att allvarliga händelser faktiskt inträffar.

Myndigheter, kommuner och landsting jobbar med att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, så kalla RSA, över vilka händelser som kan inträffa inom deras verksamhet och geografiska område. Genom att identifiera risker utformas även handlingsplaner för att kunna hantera dessa om de väl skulle uppstå. Vid händelser av allvarlig karaktär hjälps myndigheter, kommuner och landsting åt att hantera händelsen.