Ansvar vid kris

Alla har ett ansvar för att vi ska kunna leva i ett tryggt och säkert land. Ett stort ansvar vilar på det offentliga, men som privatperson har också du ett grundläggande ansvar.

En grundläggande princip i vårt samhälle är att var och en av oss har ett primärt ansvar för att skydda vårt liv och vår egendom. Det gäller vid olyckor i vardagen, hemma och på fritiden. Men det gäller också vid svåra olyckor eller kriser som kan påverka stora delar av vårt samhälle och ytterst hota vår demokrati och mänskliga rättigheter.

Din egen förmåga

Var den enskildes ansvar börjar och slutar och det offentligas ansvar tar vid finns inte reglerat så att det i alla lägen går att veta exakt hur ansvarsfördelningen ser ut. Det är beroende av händelse och framför allt hur din egen förmåga ser ut.

Sjuka, gamla och barn är grupper som inte kan ta ett ansvar på samma sätt som en vuxen och frisk människa. Generellt kan man dock säga att det offentliga får ta ett större ansvar vid svåra kriser än vid händelser med begränsade konsekvenser.

Ditt eget ansvar

Lagen om skydd mot olyckor utgår från principen att den enskilde har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom. Det innebär att du själv ska genomföra och bekosta olika åtgärder för att begränsa skador som kan uppstå vid en olycka. Det är först när du inte klarar av att hantera en händelse som det offentliga ska kunna ge stöd.

Det offentliga har ett omfattande ansvar för att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Men ett säkert samhälle förutsätter också att du som enskild tar ett ansvar som omfattar vardagens olyckor i hem och fritidsmiljö till större händelser som kan påverka vårt samhälle.

I ditt ansvar ingår att:

  • vara medveten om och förbereda dig för att olyckor och kriser kan inträffa som påverkar vår invanda och trygga vardag
  • vara medveten om att samhällets resurser vid svåra händelser först måste riktas till grupper som inte själva kan ta sitt ansvar
  • aktivt hålla dig informerad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för att hantera en händelse samt följa instruktioner och råd från myndigheterna
  • ha en beredskap för att möta grundläggande behov som tillgång på vatten, mat och värme, framförallt i inledningen av en kris.

Läs mer om din egen beredskap på denna sida.

Det offentligas ansvar

Det offentliga, exempelvis myndigheter och kommuner, måste också ge dig som enskild förutsättningar att hantera din egen säkerhet på ett rimligt sätt. Risken för att utsättas för skador i vårt samhälle ska vara så liten som möjligt och vi ska kunna räkna med akut hjälp och stöd vid en svår olycka.

En förutsättning för att du som enskild individ ska kunna ta ditt ansvar är också att det offentliga erbjuder utbildning och information för att öka dina kunskaper om hur man kan förebygga och hantera olyckor och kriser.

Källa: DinSäkerhet.se; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap