Äldreomsorg

Äldreomsorg

Kommunen har ansvar för att du som är äldre får den hjälp och stöd du behöver i form av omvårdnad och stöd i ditt boende. För vissa hjälpinsatser behöver du göra en ansökan.
Det gäller till exempel om du har behov av:

• hemtjänst
• vård- och omsorgsboende
• korttidsvistelse på ett boende
• avlösning för anhöriga

Ansökan kan göras muntligen eller skriftligen hos biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder behovet och beslutar om insatsen enligt Socialtjänstlagen.