Sekretesslagen

Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 och är till för att skydda din personliga integritet.

För vem gäller tystnadsplikt?

Alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom vård- och omsorg samt inom den kommunala hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Sekretesslagen gäller all personal som arbetar inom vård- och omsorg. Inte bara vårdpersonal, utan även administrativ personal, socialsekreterare, tolkar, lokalvårdare, elever och förtroendevalda. Följande gäller:

  • Tystnadsplikten gäller för alla anställda inom omvårdnadsförvaltningen.
  • Tystnadsplikten gäller både skriftlig och muntlig information.
  • Lagen omfattar alla uppgifter som man får kännedom om genom sitt arbete.
  • Uppgifter om dina personliga förhållanden, som till exempel ekonomi, hälsa och familjeförhållanden, inte får röjas om det inte är helt klart att du eller dina närstående inte lider
    men av detta.
  • Tystnadsplikten kvarstår även då anställningen eller uppdraget upphör

Vad innebär tystnadsplikt och sekretess?

Tystnadsplikt innebär att man varken i ord, handling eller skriftligen får informera om något som rör dina personliga förhållanden. Det gäller uppgifter om hälsotillstånd, familjesituation, utbildning, yrkesverksamhet, ekonomi samt uppgifter om adresser och telefonnummer. Sekretessen gäller alla muntliga och skriftliga personuppgifter, oavsett om de finns på papper, i en dator eller på  något annat sätt.

Vad kan hända?

Upplever du att någon har brutit mot offentlighet- och sekretesslagen kontakta ansvarig chef. Brott mot tystnadsplikten och sekretessen kan få arbetsrättsliga följder samt kan ge böter eller fängelse.