För dig som har en funktionsnedsättning

Den som har behov av stöd på grund av funktionsnedsättning kan ansöka om det genom bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL)  eller som insats enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

För att beviljas insatser utifrån LSS ska den sökande omfattas av lagens personkrets och ha behov av den sökta insatsen. Rätten gäller om behovet inte tillgodoses på annat sätt.

LSS omfattar tre grupper som kallas personkrets. Grupperna består av personer med

 1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Syftet med LSS och insatserna är att personer som omfattas av lagen ska uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Gemensamt för alla insatser är att de ska anpassas till den enskildes individuella behov och tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Verksamheten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter, och kvaliteten i verksamheten ska utvecklas och systematiskt och fortlöpande säkras. Inom verksamheten ska det finnas den personal som behövs för att kunna ge gott stöd, god service och omvårdnad.

LSS innehåller tio insatser för särskilt stöd och särskild service:

 1. rådgivning och annat personligt stöd
 2. personlig assistans
 3. ledsagarservice
 4. kontaktperson
 5. avlösarservice i hemmet
 6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 8. boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
 9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 10. daglig verksamhet.

Att har rätt till insatser enligt LSS hindrar inte möjlighet till stöd utifrån annan lagstiftning, exempelvis socialtjänstlagen (SoL).

Socialtjänstlagen, SoL

Den som på grund av funktionsnedsättning är i behov av stöd kan också ansöka om bistånd enligt Socialtjänstlagen. Detta stöd kan t ex vara hemtjänst, boendestöd, daglig verksamhet eller kontaktperson.