Psykisk ohälsa

Folkhälsan i Sverige är generellt sett god. Vi har en låg spädbarnsdödlighet, en ökad medellivslängd och en nedåtgående trend vad gäller konsumtion av alkohol och tobak. Däremot visar de höga sjukskrivningstal och den ökade efterfrågan på vård att förekomsten av psykisk ohälsa blivit allt vanligare. Fler människor upplever sitt arbete som stressigt och psykiskt ansträngande.

Psykisk ohälsa ökar även bland ungdomar i Sverige, särskilt bland unga flickor. Många känner sig stressade och har ofta huvudvärk, ångest och sömnbesvär. Psykisk ohälsa hos barn och unga kan i många fall vara ett stort hinder i barns och ungas personliga utveckling och deras möjligheter till etablering i samhället.

Den psykiska ohälsan bland unga flickor ökar även i Valdemarsvik. Enligt Region Östergötlands elevenkät Om mig 2017 har flickor i årkurs 8 och 2 på gymnasiet en sämre självupplevd hälsa än pojkar. Flickorna upplever också ångest och otillräcklighet i högre utsträckning. Läs mer om den psykiska ohälsan i Valdemarsvik i kartläggningen av folkhälsan i rapporten till höger på sidan.

Begreppet psykisk ohälsa används som en samlande beteckning för mindre allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro och nedstämdhet, och mer allvarliga symtom, som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos.

Suicid

Under de senaste åren har antalet genomförda självmord i Sverige minskat. Möjliga orsaker är den ökade förskrivningen av antidepressiv medicin samt ett utvecklat förebyggande arbete. I Valdemarsvik har antalet självmord minskat sett över en längre tidsperiod men ökat bland män sedan 2010. Cirka 90 procent av dem som begår självmord har någon form av psykiatrisk sjukdom, där depression är den mest framträdande.

Förebyggande arbete

Tidiga insatser vid psykisk ohälsa förutsätter att tecken på problem uppmärksammas tidigt. Två grundläggande förutsättningar för detta är att det finns god kompetens bland dem som träffar barn och unga att känna igen tidiga tecken på psykisk ohälsa och att det finns god tillgänglighet till bedömning, utredning och behandling när det är nödvändigt. Det gäller både vård­ och stödinsatser på specialistnivå och i första linjen (t.ex. på barn­ och mödravårdscentralerna, i primärvården och inom elevhälsan).

Valdemarsviks kommun och Region Östergötland har påbörjat ett arbete för att ta fram en handlingsplan med förebyggande insatser mot psykisk ohälsa och suicid.

Till höger på sidan finns en Informationsguide om psykisk ohälsa att ladda ner. Guiden innehåller kontaktuppgifter till olika verksamheter och stödorganisationer som finns att tillgå för personer som lider av psykisk ohälsa eller suicid (eller har någon drabbad i sin närhet).