Överförmyndare

I varje kommun skall det finnas antingen en ensam överförmyndare eller en överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns arbete. Överförmyndaren väljs av kommunfullmäktige för en tid av fyra år. Överförmyndarens uppgifter får inte läggas på någon annan nämnd inom kommunen. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarens verksamhet.

Valdemarsviks kommun har en avtalssamverkan om ett gemensamt handläggarkontor inom överförmyndarens verksamhetsområde med Söderköpings kommun. Se nedanstående länk för ytterligare information från det gemensamma överförmyndarkontoret.

Överförmyndarkontoret i Söderköpings kommun (extern länk)

Frågor och svar

Med förmyndarskap avses i allmänhet förvaltning av barns egendom. Om barnets båda föräldrar är vårdnadshavare är de också förmyndare. De utövar därmed förmyndarskapet gemensamt och måste vara överens om förvaltningen av barnets egendom.

Ansökan om God man kan göras av personen själv, närmast anhöriga eller överförmyndaren. Anmälan om behov av god man kan göras av tex personal vid sjuk- eller vårdinrättning.

Ansökan om god man grundas på samtycke av huvudmannen. Det innebär bland annat att denne skriftligen skall godkänna den gode man som utses. Närmast anhöriga skall beredas tillfälle att yttra sig i ärendet. Om huvudmannen p g a sjukdom inte kan höras eller ge sitt samtycke fordras läkarintyg som styrker behovet av god man.

  • Personuppgifter.
  • Personbevis, sk familjebevis.
  • Skäl till varför godmanskap bör anordnas.
  • Omfattningen av godmanskapet: bevaka rätt, förvalta egendom, sörja för person.
  • Namnunderskrift.
  • När en namngiven person föreslås som god man skall denne skriftligen bekräfta sitt åtagande.

Överförmyndaren
Söderköpings kommun
614 80 Valdemarsvik

Tingsrätten beslutar om godmanskap och förordnar samtidigt en god man.
Vid byte av god man fattar överförmyndaren beslut.

En god mans uppgift är att vara ställföreträdare för sin huvudman, huvudsakligen i rättsliga och ekonomiska frågor. Gode mannen skall också vid behov se till att huvudmannen får den vård och omsorg han/hon behöver. Gode mannen skall se till att huvudmannens ekonomi handhas på bästa sätt genom trygg placering av tillgångar och att dennes pengar används ”till huvudmannens bästa”.

Senast sista februari året efter förvaltningsåret inges årsräkning till överförmyndaren för granskning.

God man utses av överförmyndaren efter ansökan från Migrationsverket.
Gode mannen skall i vårdnadshavare och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. Om barnet får permanent uppehållstillstånd, skall tingsrätten i stället besluta om särskild förordnad vårdnadshavare.

Ja. Överförmyndaren beslutar om huvudmannen eller kommunen skall betala arvodet. Beslutet beror bland annat på huvudmannens betalningsförmåga.

För förvaltare gäller i stort sett samma regler som för god man. En viktig skillnad är att det inte alltid krävs huvudmannens samtycke för förvaltningsåtgärder.