Socialt och ekonomiskt stöd

I första hand ska du tillgodose dina ekonomiska behov genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem:

 • sjukpenning
 • pension
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • underhållsstöd

Men ibland räcker pengarna ändå inte till. Det finns då möjlighet att få försörjningsstöd (”socialbidrag”). Har du tillgångar i form av till exempel bankmedel, aktier eller kapitalvaror som går lätt att sälja måste dessa användas innan du har rätt till försörjningsstöd. Egen fastighet kan också påverka rätten till försörjningsstöd.

Försörjningsstödet är inte villkorslöst

Meningen med försörjningsstödet är att det ska vara en tillfällig hjälp och stödja en återgång till egen försörjning. Om du ansöker om ekonomisk hjälp på grund av till exempel arbetslöshet så måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete och ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning. Har du varit arbetslös länge eller är under 25 år kan socialförvaltningen begära att du deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet.

Vad kan jag få för ekonomisk hjälp?

Försörjningsstödet är uppdelat i två delar, gemensamma hushållskostnader och personliga kostnader.

För de gemensamma hushållskostnaderna fastställer regeringen årligen en så kallad riksnorm. Normen grundas på officiella prisundersökningar och skall täcka kostnader för:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Förbrukningsvaror
 • Hälsa och hygien
 • Dagstidning, telefon och TV-avgift

Som personliga kostnader räknas boende, arbetsresor, hushållsel, hemförsäkring och fackföreningsavgift.

Om din inkomst inte räcker enligt den norm som räknats fram kan du få ekonomisk hjälp.

Övrigt

Försörjningsstödet ska garantera att du får en ”skälig levnadsnivå”. Efter särskild prövning kan även ekonomisk hjälp beviljas till speciella ändamål som du bedöms behöva för att uppnå en skälig levnadsnivå, till exempel läkarvård, medicin, tandvård och glasögon.

Hjälpen ska utformas så att det stärker möjligheterna till att leva ett självständigt liv.

Ansökan – Utredning

När du ansöker om försörjningsstöd görs en grundlig utredning om familjens ekonomi. Samtliga inkomster och utgifter som inte ingår i riksnormen måste kunna styrkas. Ofta kontrolleras dina uppgifter med till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Bilregistret och Skattemyndigheten. Den som lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan komma att polisanmälas för bedrägeri.

Överklagan

Är du missnöjd med socialförvaltningens beslut kan du överklaga. Överklagan ska göras inom tre veckor och skickas till Valdemarsviks kommun som registrerar och skickar den vidare till Förvaltningsrätten.