Vård- och omsorgsboende

Att bo på vård- och omsorgsboende innebär att du bor som hemma hos dig själv men har tryggheten av vård- och omsorgspersonal nära. Eftersom lägenheten är din bostad så bestämmer du själv hur du vill inreda och möblera den. Du bestämmer själv över din tid, när du vill ha besök och om du vill äta själv eller tillsammans med andra. Här finns omvårdnadspersonal dygnet runt och tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal vid behov. När du flyttar in får du en kontaktman. Det är någon ur personalen som har extra ansvar för att se till att du trivs och mår bra på boendet.

Vårt arbetssätt

Vi planerar och utför insatser på ett sådant sätt att du ges möjlighet att bibehålla dina förmågor och funktioner. Du ska ges möjlighet att delta och efter bästa förmåga utföra vardagliga aktiviteter. Ibland kan du behöva extra stöd och hjälp, men det är viktigt att hjälpen inte ges på rutin.
Allt du klarar själv och gör under en dag är också träning.

Genomförandeplan

När du flyttat in kommer du erbjudas att tillsammans med oss upprätta en så kallad Genomförandeplan. I den dokumenterar vi hur du vill att ditt stöd ska utföras och vad som är viktigt för just dig. Upprättandet av Genomförandeplanen påbörjas inom en vecka efter att du flyttat in. Det är kommunens Äldrepedagog som tillsammans med dig och ev anhörig som upprättar Genomförandeplanen. Planen kommer sedan att följas upp och utvärderas regelbundet så att du får dina stödinsatser på det sätt som är bäst för dig. Om du vill ändra något som står i planen säger du bara till din kontaktman eller någon annan ur personalgruppen.

Klagomål och synpunkter

För oss är det viktigt att du trivs och är nöjd med din omvårdnad och service. Om du har synpunkter på insatser utförs ska du i första hand vända dig till din kontaktman, till annan personal eller till ansvarig chef på boendet. På boendet finns också en blankett där du kan skriva in ditt klagomål och lämna till ovanstående eller skicka in till kommunkontoret.

Frågor och svar

Ansökan om plats på vård- och omsorgsboende görs hos biståndshandläggare. En utredning av ditt behov görs. Ett eventuellt avslag på en ansökan kan överklagas hos Förvaltningsrätten. Överklagan ska göras inom tre veckor och skickas till Valdemarsviks kommun som registrerar och skickar den vidare till Förvaltningsrätten.

Efter ett beviljande av ansökan ska du inom 3 månader bli erbjuden plats på vård- och omsorgsboende.

Du kan ha önskemål om ett speciellt boende. Ibland kan inte önskemålet  uppfyllas direkt. Möjligheten finns då att först flytta in på ett annat boende i avvaktan på en ledig plats på det önskade boendet.

Det beror på hur akut behovet av vård- och omsorgsboende är och om det finns lediga platser på den typ av boende du behöver. De allra flesta erbjuds plats på vård- och omsorgsboende inom någon eller några månader.