Hemtjänst

Ansöka om hemtjänst

Om du behöver hjälp i det dagliga livet och inte kan få hjälp på annat sätt kan du ansöka om hemtjänst. Det är behovet som avgör vilken hjälp som beviljas och insatserna är avgiftsbelagda (se länk aktuella taxor). Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare. Handläggningstiden för hemtjänst är oftast kort, men kan variera mellan 1-6 veckor beroende på vad ansökan avser.

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga. Överklagan ska då göras inom tre veckor och skickas till Valdemarsviks kommun som registrerar och skickar den vidare till Förvaltningsrätten.

Så här går handläggningsprocessen till.

Utförande av hemtjänst

Hemtjänsten ska hjälpa dig att kunna bo kvar hemma och att ha kontakt med andra. Det är ditt behov som avgör vilken hjälp du får och hur ofta. Du kan till exempel få hjälp med personlig omvårdnad, städning, tvätt, inköp och matdistribution.

I Valdemarsviks kommun utförs all hemtjänst av kommunens utförare utifrån geografiska områden.  Hemtjänsten utgår från centrala Valdemarsvik, Gryt, Ringarum och Gusum. Inom hemtjänsten arbetar ca 130 medarbetare varav majoriteten är utbildade undersköterskor. Om du behöver hjälp på sena kvällar och nätter kommer kommunens kvälls- och nattpatrull till dig, de arbetar i hela kommunen.

Verksamheterna arbetar utifrån fastställd värdegrund där förbättringsarbete är ständigt pågående.

Förändrade behov

Om du har beviljad hemtjänst och dina behov förändras kontaktar du biståndshandläggaren.

Fast omsorgskontakt

Med syfte att tillgodose behov av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning för den enskilde har varje person med insatser från hemtjänsten två personer som fast omsorgskontakt. Detta innebär en form av kontaktmannaskap där utsedda medarbetare har en närmare kontakt med dig.

Genomförandeplan

När hemtjänsten påbörjas kommer du erbjudas att tillsammans med oss upprätta en så kallad genomförandeplan. I den dokumenterar vi hur du vill att ditt stöd ska utföras och vad som är viktigt för just dig. Det är kommunens äldrepedagoger som tillsammans med dig och eventuell anhörig som upprättar genomförandeplanen. Planen kommer sedan att följas upp och utvärderas regelbundet så att du får dina stödinsatser på det sätt som är bäst för dig. Om du vill ändra något som står i planen pratar du med din omsorgskontakt eller någon annan ur personalgruppen.

Kontinuitet

Hemtjänsten månar om att du ska få ditt stöd av ett begränsat antal personer. Den geografiska områdesindelningen bidrar till det, så även den dagliga planeringen av scheman.

Korttidsplatser och växelvård

Kommunen erbjuder korttidsplats och växelvård för dig som bor i ordinärt boende och är i behov av en tillfällig stödinsats och/eller ett komplement till stöd i hemmet. Korttidsplatserna finns på enheten Östergården på Vammarhöjden.

Klagomål och synpunkter

För oss är det viktigt att du är nöjd med den omvårdnad och service som ges. Om du har synpunkter på insatser utförs ska du i första hand vända dig till din omsorgskontakt, till annan personal eller till ansvarig chef för hemtjänstgruppen. Läs mer här. Du kan också lämna synpunkter och klagomål via detta formulär.

Sommargäster som önskar hemtjänst i Valdemarsvik

Personer med hemvist i annan kommun som har behov av stöd och insatser från hemtjänst i Valdemarsvik under sommarmånaderna ska ansöka i er egen kommun. Hemkommunen ska sedan skicka ett underlag om vilka insatser som beviljats och vilken tidsperiod som gäller.

Viktigt att underlag inkommer till biståndshandläggare minst tre veckor innan vistelsen, gärna tidigare.

Mer information

Kontakta biståndshandläggaren för mer information.

Person som skurar ett golv med golvmopp