Hemtjänst med förenklat beslutsfattande

Är du 75 år eller äldre, bosatt i Valdemarsviks kommun och i behov av någon eller några av nedanstående insatser så kan du ansöka med förenklat beslutsfattande. Insatserna detta gäller är:

  • trygghetslarm
  • matdistribution
  • promenad
  • hjälp med stödstrumpor

Kriterier

  • Du ska ha fyllt 75 år.
  • Du ska vara folkbokförd i Valdemarsviks kommun
  • Du ska bo i eget boende, så kallat ordinärt boende
  • Du ska själv kunna besluta, planera och följa överenskommen genomförandeplan.

Om du har behov av mer eller andra insatser än vad detta beslut medger, eller inte uppfyller kriterierna enligt ovan kan du alltid ansöka om insatser enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Då görs en individuell bedömning av ditt hjälpbehov.

Beskrivning av insatserna

Trygghetslarm

Trygghetslarmet är till för att skapa trygghet om du skulle ramla eller bli akut sjuk. När du larmar svarar en central funktion som i sin tur kontaktar hemtjänstpersonalen som vid behov kommer hem till dig. Det finns personal tillgänglig dygnet runt som svarar på ditt larm. När du får trygghetslarm installeras ett elektroniskt låsvred för att kunna öppna din dörr utan nyckel. Låsvredet installeras av hemtjänsten och innebär inget arbete, merkostnad eller påverkan på dörren. För att skapa trygghet kring detta behöver du lämna kontaktuppgifter till närstående som kan kontaktas vid behov. Du behöver också lämna en nyckel som kommer att förvaras inlåst.

Matdistribution

För att få beslut om matdistribution förutsätter det att du vill ha mat levererad minst tre gånger per vecka och att du är hemma när maten levereras.

Promenad

Stöd vid promenad beviljas vid ett tillfälle per vecka. En promenad beräknas vara ca 30 min.

Stödstrumpor

Om du har stödstrumpor ordinerade från hälso- och sjukvården så kan du ansöka om att få hjälp med dessa. För detta krävs att du har ett Egenvårdsintyg som är utfärdat av läkare på vårdcentralen.

Avgifter för insatserna

Avgifter tas ut enligt fastställd taxa för äldreomsorgen. Du hittar avgifterna till höger på sidan.
Kostnaden för hemtjänst är inkomstrelaterad och när du fått beslut om insatser skickas det hem en information om avgifter och en inkomstförfrågan.

Så här ansöker du

Du ansöker via vår blankett för ansökan via förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Du ska även fylla i blanketten för inkomstförfrågan för beräkning av avgifter.
Du hittar blanketterna till höger på sidan. Du skriver ut och fyller i dessa för hand.

Vill du ha blanketterna hemskickade till dig kontaktar du Medborgarservice. När du fyllt i blanketterna skriver du under dem och skickar båda per post till:

Valdemarsviks kommun, Sektor stöd och omsorg, 615 80 Valdemarsvik

Beslut om insats

När din ansökan har kommit in kontaktas du per telefon av en biståndshandläggare och därefter fattas beslut utifrån om du uppfyller fastställda kriterier eller ej. Ett beslut skickas hem till dig per post. Om du beviljas insatser kommer det även att skickas ett uppdrag till den som ska utföra hemtjänsten.

Beslutet är tidsbegränsat och uppföljning görs utifrån din upplevelse om kvalitet på insatsen och ditt önskemål om fortsatta/förändrade insatser.

Du har alltid en möjlighet till traditionell biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen. Det kan gälla om du inte uppfyller kriterierna för förenklat beslutsfattande eller om du har behov som inte ryms inom dessa kriterier.

Sekretess

All personal har lagstadgad tystnadsplikt för att skydda din integritet. Alla har skrivit under en försäkran om detta som gäller livet ut. Tystnadsplikten gäller även gentemot dina närstående om du inte har samtyckt till att vi får kommunicera med dem.

Dokumentation

Personuppgifter som är av betydelse vid utredning och bedömning av ansökan samt för utförandet av insatsen kan komma att registreras, uppgifterna används för diarium, handläggning av ärende samt statistik och arkivering.