Nära vård

Hälso- och sjukvården behöver anpassas efter nya behov och befolkningsutvecklingen i Östergötland. Därför har en omställning till en god och nära vård och omsorg startat. Nära vård handlar om att vården finns där invånarna behöver den.

För att vården ska vara fortsatt effektiv och kunna möta nya behov och en befolkningsutveckling med alltfler äldre på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan alltifrån sjukhusvård och primärvård till kommunal omsorg. En mer tillgänglig, närmare vård och nya arbetssätt i vården innebär att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och räcka till fler.

Omställningen till en god och nära vård har startat. Den innebär en förflyttning i sättet att arbeta som utgår från invånarnas behov snarare än organisationernas. Att vården finns nära behöver inte alltid betyda geografiskt nära. Det kan också handla om kontakt via digitala vårdtjänster.

Målet är att vården finns där människor behöver den. Den är nära och tillgänglig oavsett plats eller relation. Vi erbjuds vård som motiverar, underlättar och involverar. ”Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag behöver”. Arbetet med nära vård drivs av Region Östergötland och länets tretton kommuner.

Hur ska omställningen ske?

Omställningen till nära vård behöver få ta tid och ske successivt. Ett projekt har formats med syfte att stödja arbetet bland annat genom att ta fram en gemensam målbild och handlingsplan. Samtidigt fortsätter det arbete som redan påbörjats för omställning till den nära vården genom ett antal projekt som följs upp och utvärderas under vägens gång.

Nationell satsning

Omställningen till Nära vård är ett arbete som pågår över hela landet. I Östergötland ligger ansvaret att driva omställningen Nära vård på Regionen och länets tretton kommuner gemensamt.

Nära vård för dig