Detaljplaner som börjat gälla

I detaljplanen regleras markens och byggnadernas användning, bebyggelsens placering, utformning med mera. Detaljplanen ger fastighetsägaren rätt att bygga enligt planen under den tid som planen gäller, den så kallade genomförandetiden. En detaljplan gäller till dess den ersätts av en ny detaljplan, ändras eller gällande detaljplan upphävs.

På denna sida finns detaljplaner som upprättats de senaste åren och fått laga kraft (börjat gälla). Äldre antagna detaljplaner finns i plan- och bygglovskontorets arkiv.